A+
A-
W imieniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską PHC Polonium. Wnioski należy składać w terminie do 22 lipca 2021 do godziny 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Opis programu

Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. We wniosku należy wskazać obszar tematyczny, którego dotyczy wniosek, w oparciu o klasyfikację OECD.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim.
Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego, tytuł oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).

Wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 1 stycznia 2022. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023.

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

22.07.2021 15:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

1) Koszty podróży naukowców polskich do Francji – nmaksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.
2) Koszty pobytu naukowców polskich we Francji:
a) w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
b) w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.

Data aktualizacji informacji

29.04.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Katarzyna Pietruszyńska
Biuro Programów dla Naukowców
e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl
tel: +48 22 390 35 56

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl