A+
A-

Deklaracja dostępności serwisu

Wstęp do deklaracji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Informacja: +48 (81) 537 51 00
Kancelaria UMCS – fax: +48 (81) 533 36 69
NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
ePUAP: /umcs/skrytka

Dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis posiada następujące ułatwienia:

Witryna spełnia szereg zaleceń, określanych przez WCAG 2.0. AA.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, telefony komórkowe itp. (mobile-friendly).

Wybrane strony serwisu są w pełni zoptymalizowane są na potrzeby druku (print-friendly), serwis dodatkowo ma wydzielony przycisk służący do druku w niektórych jego częściach.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, z której korzysta użytkownik, takich jak:

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 15 marca 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika UMCS.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby, do których można składać wnioski o zapewnienie dostępności: Diana Skwarzyńska 
e-mail: cwm@umcs.pl
nr tel.: 537 54 98

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu, strony lub aplikacji mobilnej bądź jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadają także stosowne oznaczenia informujące, w jakim miejscu znajduje się dana osoba. Informacje te są zgodne z obowiązującym na uczelni Systemem Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej, dostępnym na stronie: https://www.umcs.pl/pl/system-identyfikacji-wizualnej-wewnetrznej,17155.htm

Jednostki UMCS

Dostępność budynków jest również opisana w poniższym raporcie:

https://www.umcs.pl/pl/raport-o-dostepnosci-budynkow-pdf-,12272.htm

Informacje dodatkowe

Dostępność tłumacza języka migowego:

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, należy zgłoszenie się do Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami: https://www.umcs.pl/pl/zespol-ds-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami,3222.htm

Oprogramowanie związane z dostępnością:

NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL

JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)

Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.

Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.

Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.


Metryka
Podmiot udostępniający informację: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Współpracy Międzynarodowej
Osoba wprowadzająca informację: Diana Skwarzyńska
Data pierwszej publikacji: 15.03.2021 | 09:32
Data ostatniej publikacji: 17.03.2021 | 08:31