A+
A-

Regulamin serwisu internetowego INTER-PRO-UMCS

§ 1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisów Internetowych UMCS (dalej jako: Regulamin serwisu) określa:
  1. zasady funkcjonowania serwisu internetowego INTER-PRO-UMCS dostępnego pod adresem URL: https://projektybadawcze.umcs.pl (dalej jako: serwis), w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  1. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353 (dalej jako: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej lub UMCS) za pośrednictwem serwisu;
  1. zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu;
  1. wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi serwisu;
  1. zasady przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu.
 2. Opracowanie i wdrożenia serwisu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w związku z realizacją projektu „Zintegrowany UMCS” (Umowa o dofinansowanie numer: POWR.03.05.00-00-ZO12/17-00 z dnia 19 kwietnia 2018r.).
 3. Niniejszy Regulamin serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i znajduje zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie serwisu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisów internetowych UMCS, dostępnego pod adresem URL: https://www.umcs.pl/pl/regulamin-serwisu.htm (dalej jako: Regulamin).
 4. Niniejszy Regulamin serwisu jest udostępniany użytkownikom serwisu, w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez użytkowników w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu serwisu przed przystąpieniem do korzystania z usług świadczonych za pomocą serwisu.
 5. Użytkownicy, Administratorzy i Redaktorzy korzystający z serwisu internetowego zobowiązują się przestrzegać postanowień Regulaminu serwisu oraz Regulaminu przy użytkowaniu ich i korzystaniu z usług świadczonych za ich pośrednictwem.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie serwisu mają znaczenie przypisane do nich w Regulaminie, z uwzględnieniem następującego uzupełnienia:

 1. Serwis INTER-PRO-UMCS – serwis, którego opracowanie i wdrożenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w związku z realizacją projektu „Zintegrowany UMCS” (Umowa o dofinansowanie numer: POWR.03.05.00-00-ZO12/17-00 z dnia 19 kwietnia 2018r.);
 2. Administrator – jednostką administracji centralnej uprawnionej do administrowania serwisem jest Centrum Współpracy Międzynarodowej (zwany dalej: CWM). Spośród pracowników CWM wybrane są osoby, którym nadane zostają uprawnienia administratora serwisu w systemie CMS;
 3. Centrum Współpracy Międzynarodowej (zwany dalej: CWM) – administrator serwisu internetowego z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1207, 20-031 Lublin, adres e-mail: cwm@umcs.pl.

§ 3. Usługi świadczone w ramach Serwisu

 1. Poza Usługami informacyjnymi, których warunki świadczenia zostały określone w Regulaminie, w ramach Serwisu świadczone są Usługi o następującym charakterze:
  1. Usługi redaktorskie – oznaczają w szczególności publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych w serwisie internetowym;
  1. Usługi społecznościowe – oznaczają w szczególności udostępnianie przez użytkowników danych osobowych przez wysyłanie, m.in.: formularzy-kontaktowego, zgłoszeniowego, polecenia zapisu do newslettera lub newsletterów, polecenia przesłania artykułu na adres e-mail, obserwowania artykułu;
  1. Usługi informatyczne – oznaczają w szczególności Usługi zapewniające administratorom oraz Redaktorom tworzenie stron internetowych w ramach możliwości informatycznych serwisu internetowego, modyfikację istniejącego serwisu internetowego, np. w zakresie dodawania pozycji menu czy podstron oraz nadawanie uprawnień Redaktorom.
 2. Umowa o świadczeniu Usług redaktorskich pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili dodania treści przez Redaktorów za pośrednictwem systemu CMS serwisu internetowego, przekazania Administratorowi lub Redaktorowi wiadomości e-mail, pocztowym lub osobistym dostarczeniu nośnika z danymi ze wskazaniem zamieszczenia treści w serwisu internetowym. Formaty dostarczanych treści akceptowalne przez Administratora: pliki tekstowe: rozszerzenia .pdf, .doc,  .docx, .txt, .odt; pliki graficzne: .jpg, .jpeg, .png, bitmap.
 3. Umowa o świadczeniu Usług redaktorskich pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą publikacji materiałów w serwisu internetowym lub przekazania przez Administratora lub Redaktora decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem.
 4. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody UMCS jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w serwisu.
 5. UMCS zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług redaktorskich ze skutkiem natychmiastowym, a w przypadku publikacji materiałów do ich natychmiastowego usunięcia z treści serwisu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu lub niniejszego Regulaminu serwisu, w tym w szczególności w przypadku, gdy:
  1. dostarczona przez Użytkownika treść, którą w ramach świadczenia Usług UMCS zobowiązany jest zamieścić w serwisu, narusza dobra osobiste osób trzecich;
  1. dostarczona przez Użytkownika treść, którą w ramach świadczenia Usług UMCS zobowiązany jest zamieścić w serwisu, narusza prawa autorskie osób trzecich;
  1. dostarczona przez Użytkownika treść, którą w ramach świadczenia Usług UMCS zobowiązany jest zamieścić w serwisu, jest niezgodna z powszechnie obowiązującym porządkiem prawnym i/lub zasadami korzystania z Internet i/lub zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 6. Umowa o świadczeniu Usług społecznościowych pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili przesłania przez Użytkownika swoich danych osobowych za pomocą formularzy elektronicznych – zgłoszeniowego oraz kontaktowego, zapisu do newslettera, obserwowania artykułu czy wysłania artykułu na adres e-mail.
 7. Umowa o świadczeniu Usług społecznościowych pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje rozwiązana w chwili zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usług społecznościowych w wyniku:
  1. rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług, przesłanego w formie oświadczenia o chęci rezygnacji z Usług społecznościowych, na adres e-mail: cwm@umcs.pl – z chwilą otrzymania rezygnacji przez UMCS;
  1. zaprzestania świadczenia przez UMCS Usług społecznościowych, z których korzysta Użytkownik, w tym również w wyniku zmiany zakresu Usług świadczonych w ramach serwisu, zawieszenia lub zamknięcia serwisu – z chwilą takiego zdarzenia, w tym w szczególności z chwilą zmiany Regulaminu serwisu w zakresie świadczonych Usług;
  1. skutecznego skorzystania przez Użytkownika z praw przysługujących mu jako osobie, której dane osobowe są przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług społecznościowych, zgodnie z regulacją zawartą w § 8 Regulaminu, w tym wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, skutecznego żądania o ograniczenie przetwarzania danych – z chwilą otrzymania od UMCS informacji zwrotnej o pozytywnym rozpatrzeniu żądania, lub ewentualnego oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody – z chwilą wycofania zgody.
 8. Umowa o świadczeniu Usług informatycznych pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wprowadzenia zmian w istniejącym serwisie internetowym, przekazania Administratorowi wniosku ze wskazaniem: nadania lub odebrania uprawnień Redaktora.
 9. Umowa o świadczeniu Usług informatycznych pomiędzy UMCS a Użytkownikiem zostaje rozwiązana w chwili opublikowania zmian w istniejącym serwisie internetowym, nadania lub odebrania uprawnień Redaktorowi lub przekazania przez Administratora decyzji odmownej wraz z uzasadnieniem.

§ 3a. Szczególne warunki świadczenia Usług społecznościowych – Newsletter

 1. Newsletter oznacza cyklicznie dystrybuowany zbiór materiałów w formie elektronicznej, dostarczany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w momencie rejestracji subskrypcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej jako: Newsletter).
 2. Subskrypcja Newslettera jest możliwa dla użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin serwisu i poprawnie zasubskrybował oraz aktywował usługę Newsletter, przesyłając do UMCS swój adres e-mail za pomocą odpowiedniego formularza.
 3. UMCS zobowiązuje się do przesyłania (dystrybucji) Newsletter w stałych odstępach czasowych, nie rzadziej niż raz na miesiąc oraz nie częściej niż 3 razy w tygodniu.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest od momentu subskrypcji przez Użytkownika, aż do momentu rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji, a tym samym do momentu wyrejestrowania subskrypcji Użytkownika z listy subskrybentów Newslettera.
 5. Rezygnacja z usługi Newslettera odbywa się poprzez usunięcie lub wyrejestrowanie subskrybenta z listy subskrybentów Newslettera. Aby usunąć lub wyrejestrować subskrypcję Newslettera Użytkownik powinien zaznaczyć pole „Zrezygnuj z subskrypcji”, który umieszczony jest każdorazowo w dostarczanym Newsletterze z  skontaktować się z UMCS pod adresem e-mail: cwm@umcs.pl lub numerem telefonu: 81 537 54 98.

§ 4. Szczególne warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu i Usług świadczonych w ramach serwisu konieczne jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi javascript oraz plików cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Serwis wykorzystuje technologię tzw. ciasteczek (ang. „cookies”). Ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników z serwisu, np. Google Analytics. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być także wykorzystywane przez partnerów UMCS. Daje to możliwość późniejszego poprawiania serwisu w zakresie jego struktury i jego zawartości.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez UMCS danych i informacji zawartych w plikach cookies są dostępne w Polityce prywatności UMCS.

§ 5. Reklamacje

 1. Bez uszczerbku dla postanowień § 7 Regulaminu, reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pomocą serwisu można składać pisemnie na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, z dopiskiem „Serwis INTER-PRO-UMCS”.
 2. Reklamacja musi zawierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Bez uszczerbku dla zasad przetwarzania danych osobowych przez Użytkowników, opisanych w § 8 Regulaminu, w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem serwisu UMCS gromadzi w ramach świadczenia Usług szczególnych w serwisu następujące dane:
  1. Usługi społecznościowe – dane osobowe i kontaktowe niezbędne do skorzystania z Usługi (szczegółowy zakres danych określany każdorazowo, osobno dla każdej Usługi, i udostępniany przed koniecznością wprowadzenia danych przez Użytkownika), urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz statystyk;
  1. Usługi redaktorskie – informacje przekazane do publikacji mogące zawierać dane osobowe i kontaktowe niezbędne do realizacji celów informacyjno-promocyjnych ich autora (szczegółowy zakres danych określany każdorazowo, osobno dla każdej publikacji);
  1. Usługi informatyczne – dane osobowe i kontaktowe niezbędne do skorzystania z usługi (szczegółowy zakres danych określany każdorazowo, osobno dla każdej usługi, i udostępniany przed koniecznością wprowadzenia danych przez użytkownika), urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz statystyk.
 2. UMCS jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, względem danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisów i Usług świadczonych przez UMCS.
 3. Kontakt z UMCS w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl.
 4. W zakresie danych udostępnianych za pośrednictwem serwisu prosimy kontaktować się z CWM pod adresem e-mail CWM: cwm@umcs.pl, w kopii zamieszczając powyżej wskazany adres Inspektora Ochrony Danych. Listę kontaktową do osób znaleźć można na stronie: https://www.umcs.pl/pl/centrum-wspolpracy-miedzynarodowej,15993.htm.
 5. UMCS przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach prowadzonych serwisów w następujących celach:
  1. zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w oparciu o Regulamin, a w przypadku Usług szczególnych świadczonych za pośrednictwem konkretnego serwisu również w oparciu o Regulamin serwisu, w tym w celu umożliwienia korzystania z serwisu lub Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przez cały czas realizacji umowy, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
  1. realizacji prawnie uzasadnionych interesów UMCS jako administratora danych w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem Usług lub obsługą serwisów, oraz do celów archiwalnych i statystycznych, dla poprawy funkcjonowania serwisu, w tym stałego podnoszenia jakości świadczonych usług oraz w celach informacyjno-promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas niezbędny do realizacji tych celów, w tym w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W przypadku problemów z obsługą serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do jego rozwiązania. Przekazane dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów UMCS oraz Użytkownika, w tym w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji w związku z nieprawidłowościami lub problemami w funkcjonowaniu serwisu lub Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas niezbędny do rozwiązania problemu, a po tym czasie w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w zakresie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Dane Użytkownika zawarte w formularzach zgłoszeniowych są udostępniane podmiotom trzecim na podstawie odpowiednio zawartej umowy, np. umowy o sponsoring lub współpracę. Użytkownik korzystający z formularzy zamieszczonych przez podmiot współpracujący zamieszczonych w serwisie, informowany jest, że UMCS nie decyduje o celach przetwarzania danych osobowych Użytkowników zebranych przez te formularze, a jedynie przetwarza je jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z partnerem. O celach przetwarzania danych osobowych w formularzach partnerów w serwisie Użytkownik znajdzie szczegółowe informacje we wskazanych w formularzach Politykach prywatności poszczególnych partnerów.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że Użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, lub gdy Użytkownik wyśle swoje dane przez wybrany formularz do Partnera mającego siedzibę lub centrum operacyjne poza EOG.
 9. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w oparciu o zgodę, Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonych zgód, na podstawie których dane są przetwarzane, przy czym odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez UMCS zostały opisane w § 8 Regulaminu oraz w Polityce prywatności UMCS.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie serwisu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Ustawa i RODO.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2020.

Pliki do pobrania: