A+
A-

“INTER-PRO-UMCS” – wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych na badania – Zad. 14 projektu “Zintegrowany UMCS”

Zadanie obejmuje:

1.Opracowanie systemu zarządzania INTER-PRO-UMCS na rzecz zwiększenia absorpcji funduszy na badania naukowe ze środków UE oraz innych źródeł finansowania, w szczególności z Programu “Horyzont 2020”: w ramach tego działania od października 2018 do lutego 2020 roku działał Zespół Strategiczny, który wypracował szereg dokumentów związanych z umiędzynarodowieniem badań, w tym Strategiczny Program Umiędzynarodowienia Badań UMCS na lata 2020-2024;

2. Opracowanie i wdrożenie nowego serwisu internetowego INTER-PRO-UMCS jako skutecznego narzędzia mającego na celu skuteczne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i budowanie konsorcjów międzynarodowych:

Serwis internetowy INTER-PRO-UMCS ma za zadanie wspierać pracowników naukowych w prowadzeniu działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację projektów badawczych międzynarodowych. Umożliwi im korzystanie z atrakcyjnej, intuicyjnej, a także dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz potrzeb użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych platformy gromadzącej w jednym miejscu informacje dotyczące:

a) aktualnych ogłoszeń konkursów i zaproszeń do składania aplikacji o środki na projekty badawcze międzynarodowe;

b) aktualnych szkoleń, spotkań brokerskich umożliwiających przygotowanie aplikacji, prezentację swoich propozycji i nawiązanie kontaktów;

c) listy baz danych i organizacji, w których można znaleźć partnerów do realizacji projektów w międzynarodowych konsorcjach;

Ponadto serwis będzie  upowszechniał i promował badania prowadzone na UMCS poprzez prezentację realizowanych projektów oraz zbieranie danych o laureatach realizujących projekty, co pozwoli budować i wzmacniać sieci kontaktów,umożliwi wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy;

W serwisie umieszczone są regulacje wewnętrzne oraz ścieżki postępowania, które w prosty i czytelny sposób wyjaśniają procedury wewnętrzne związane m.in. z aplikowaniem o środki na badania, przyjmowaniem gości z zagranicy czy zawieraniem umów z partnerami zagranicznymi;

W serwisie udostępnione są także informacje na temat największego programu ramowego UE finansującego badania Horyzont 2020, a także jego następcy, programu Horyzont Europa. Dzięki temu naukowcy mogą w jednym miejscu pozyskać kompleksową wiedzę na ten temat: zakładka Horyzont 2020.

3. Program szkoleniowy INTER_PRO_UMCS dla grupy 30 osób: pełna ścieżka szkoleniowa obejmowała 2 wizyty studyjne oraz szkolenie i warsztaty, podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe, budowania konsorcjów międzynarodowych i zarządzania projektami.
W trakcie projektu uczestnicy wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych, szkoleniu z budowania konsorcjów projektowych oraz warsztatach z zarządzania międzynarodowymi projektami badawczymi z trenerem krajowym oraz zagranicznym.

Pierwsza wizyta odbyła się w czerwcu 2019 roku w następujących instytucjach: Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economics, Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology, Helmholtz Centre for Environmental Research, Institute for Applied Informatics oraz Leibniz Institute for Tropospheric Research. Treści poruszone podczas warsztatów, szkoleń i wykładów dotyczyły działalności instytucji goszczących z zakresu modeli biznesowych organizacji, komunikacji i strategii w obszarze badań, w tym w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, zagadnień związanych z transferem wiedzy i technologii, standardów zarządzania w projektach, czy wsparcia w pozyskiwaniu grantów z Unii Europejskiej. Podczas wizyty poznaliśmy także koordynatorów projektów finansowanych z programu Horyzont 2020, którzy przedstawili swoje przedsięwzięcia. Odwiedziliśmy nowoczesne laboratoria, w których prowadzone są badania, np. dotyczące troposfery, zmian klimatycznych, ekonomii, urbanizacji czy biomedycyny.

Podczas drugiej wizyty w listopadzie 2019 r. odwiedziliśmy: Université de Lorraine, French National Institute for Agricultural Research oraz University of Luxembourg. Przez pięć dni uczestnicy mieli możliwość wymiany kontaktów naukowych, zagranicznych doświadczeń w zakresie realizacji projektów badawczych międzynarodowych oraz współpracy zagranicznej, a także poznania specyfiki organizacji europejskich ośrodków naukowych. Analogicznie do pierwszej wizyty naukowcy zwiedzili także nowoczesne laboratoria oraz instytuty badawcze. Wizytę zwieńczyło spotkanie w merostwie miasta Nancy, z którym UMCS ściśle współpracuje, m.in. poprzez działalność Centrum Europejskiego UMCS. Miasto Nancy jest również miastem partnerskim Lublina.

Podczas dwudniowych warsztatów i szkoleń uczestnicy poznali najlepsze metody poszukiwania partnerów do realizacji międzynarodowych projektów badawczych, jak również efektywne sposoby zarządzania konsorcjum w projektach badawczych międzynarodowych, finansowanych głównie z programu Horyzont 2020. Zarówno warsztaty, jak i szkolenie poprowadziła Joanna Bosiacka-Kniat, Kierownik Działu Innowacji i Przedsiębiorczości Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów UE w Poznaniu. Warsztaty z zarządzania projektami międzynarodowymi poprowadził także Jan Andersen z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego, który podzielił się dobrymi praktykami z zakresu wnioskowania o projekty badawcze oraz efektywne sposoby ich realizacji. Jako przedstawiciel sektora administracyjnego na swoim Uniwersytecie przekazał uczestnikom dobre praktyki w zakresie wsparcia naukowców w pozyskiwaniu grantów jak również podkreślił ważność każdego z etapów cyklu życia projektu. Jan Andersen był również członkiem sieci w ramach akcji COST: BESTPRAC, w której to pracownicy kadry administracyjnej dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie wsparcia naukowców w pozyskiwaniu i realizacji grantów finansowych głównie z Unii Europejskiej. Podczas warsztatów Jan Andersen podzielił się z grupą wypracowanymi podczas długoletniej działalności sieci rozwiązaniami w zakresie administracyjnego wsparcia międzynarodowych projektów badawczych. Program szkoleniowy został skonstruowany w taki sposób, aby jego uczestnicy uzyskali jak najwięcej praktycznych i przydatnych informacji.Pracownicy uczestniczący w działaniach otrzymali wskazówki jak skutecznie pozyskiwać fundusze na badania, w jaki sposób odpowiadać na potrzeby zawarte w specyfikacji danego projektu, mogli nawiązać realną współpracę pomiędzy laboratoriami i konkretnymi jednostkami działającymi w ramach instytucji goszczących, a także wymienić się doświadczeniami z zagranicznymi naukowcami i szkoleniowcami. Aktywny udział w pełnej ścieżce wsparcia, zarówno w wizytach studyjnych, jak i warsztatach oraz szkoleniach z pewnością przełoży się na jakość składanych wniosków projektowych.