A+
A-

Horyzont Europa (2021-2027) to program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020. Komisja Europejska zaproponowała, by przeznaczyć na niego z budżetu UE 100 miliardów euro.

Nadchodząca perspektywa ma na celu:

wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej;

zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy;

realizację priorytetów obywateli oraz utrzymanie naszego modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości.

STRUKTURA PROGRAMU

Charakterystyczne cechy programu:

wyróżnienie kluczowych obszarów wsparcia badań i innowacji oraz ich ukierunkowanego wpływu

partnerstwa europejskie

misje;

obszary współpracy międzynarodowej

Nowości w programie Horyzont Europa

Kwestie finansowe

Dalsze zapewnianie spójności z rozporządzeniem finansowym

W stosownych przypadkach większe wykorzystanie uproszczonych form dotacji (bazując na doświadczeniu z pilotażowego wprowadzenia ryczałtowego finansowania projektów w ramach programu „Horyzont 2020”)

Szersza akceptacja zwyczajowych praktyk księgowania kosztów

Szersze wzajemne uznawanie wyników audytów z korzyścią dla beneficjentów uczestniczących w kilku unijnych programach atrakcyjnego modelu finansowania programu „Horyzont 2020”, w tym stopy finansowania do 100% kosztów bezpośrednich

Zasady jednego zbioru przepisów

Misje w Horyzoncie Europa:

Nowa perspektywa będzie obejmować misje badawcze i innowacyjne w celu zwiększenia skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów.

Dla każdego z pięciu wyzwań Komisja Europejska powołała Radę Misji, składającą się z maksymalnie 15 niezależnych ekspertów wysokiego szczebla, którzy będą udzielać porad na temat treści i projektu konkretnych misji. Eksperci pochodzą z różnych środowisk, w tym ze środowisk akademickich, innowatorów, społeczeństwa obywatelskiego, przemysłu i finansów.

Obszary misjiPrzyspieszenie przejścia do Europy przygotowanej i odpornej na zmiany klimatu
Mission area: Adaptation to climate change including societal transformation

Walka z rakiem
Mission area: Cancer

100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 roku
Mission area: Climate-neutral and smart cities

Regeneracja naszych oceanów i wód
Mission area: Healthy oceans, seas, coastal and inland waters

Troska o glebę to troska o życie
Mission area: Soil health and food

Partnerstwa europejskie, czyli:

Prosta struktura i prosty zestaw narzędzi

Spójne podejście oparte na cyklu realizacji

Strategiczne ukierunkowanie

Współpraca międzynarodowa

Wspólne działania na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom społecznym; dostęp do najlepszych światowych talentów, najlepszej wiedzy fachowej i najlepszych zasobów; zwiększenie podaży innowacyjnych rozwiązań i popytu na nie.

Otwarta nauka w całym programie

Obowiązkowy otwarty dostęp do publikacji: beneficjenci zapewniają, by oni sami lub autorzy posiadali wystarczające prawa własności intelektualnej, aby spełnić wymogi w zakresie otwartego dostępu

Zapewniony otwarty dostęp do danych badawczych: zgodnie z zasadą „otwarte w największym możliwym zakresie, zamknięte tylko w koniecznym”; obowiązkowy plan zarządzania danymi zapewniający zgodność danych badawczych z zasadami FAIR (możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne, możliwe do ponownego wykorzystania) i otwarty dostęp do nich

Źródło: Komisja Europejska