A+
A-

Program Ramowy Unii Europejskiej HORYZONT 2020 jest programem Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, stworzony na lata 2014-2020. Jego struktura została oparta na trzech głównych priorytetach:

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

DOSKONAŁA BAZA NAUKOWA:

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC)

ERC wspiera innowacyjne projekty, z naciskiem na ich interdyscyplinarność, nowatorskość oraz pionierskość (frontier research). ERBN finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

Projekty w ramach grantów ERC są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta. Więcej informacji o krajach członkowskich i stowarzyszonych znajdą Państwo w najnowszym Programie Pracy.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Z funduszy projektu można pokryć m.in. koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie (25 % kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

*Możliwe jest zwiększenie budżetu o 500 000 € jeśli:

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w Programie Pracy.

Aktualne nabory wniosków.

Przyszłe i powstające technologie (Future and Emerging Technologies – FET)

Obszar Przyszłe i powstające technologie stworzony został w celu poszukiwania nowych możliwości rozwoju technologicznego. W ramach programu finansowane są interdyscyplinarne projekty, które łączą potencjał z różnych dziedzin nauki oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, by stworzyć nowe, gotowe do wdrożenia technologie. FET stanowi więc uzupełnienie dla grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) skierowanych do indywidualnych naukowców. FET podzielony jest na trzy części:

FET Open – konkursy na nowe idee w zakresie nowych technologii. Seria tych konkursów stworzyć ma zróżnicowane portfolio projektów badawczych, które pozwoli na rozpoznanie możliwości rozwoju nowych technologii, powstających dzięki niekonwencjonalnym konsorcjom, badaniom i innowacjom.

FET Proactive – ta część programu wspiera finansowo nowe tematy i pozwala na ich konsolidację, tak by umożliwić ich wdrożenie w przemyśle i w społeczeństwie. W ramach konkursów proactive umieszczono trzy podtematy, wyłonione po konsultacjach społecznych oraz czwarty podtemat, który stanowi narzędzie do wdrażania strategii HPC (HPC Public-Private Partnership, w ramach ETPHPC2).

FET Flagships – schemat, za pomocą którego wspierane są ambitne, wielkoskalowe badania, które mają na celu rozwiązanie interdyscyplinarnych wyzwać naukowo-technologicznych. Działania w ramach tego schematu muszą być związane z agendami europejskimi i narodowymi. Wyniki tych projektów powinny stanowić bazę dla innowacji i rozwoju gospodarczego w wielu obszarach.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w Programie Pracy.

Aktualne nabory wniosków.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)

Projekty w ramach działań mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i projektów rozwojowych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców. Naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu (IF) lub rekrutacji (ITN, COFUND, RISE).Nacisk kładziony jest także na aktywny udział sektora pozaakademickiego, szczególnie przemysłu i MŚP oraz na rozwijaniu innowacyjnych kompetencji naukowców. Budżet projektu w ramach MSCA tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy na jakie zatrudniani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii:

 1. Wynagrodzenie naukowców.
 2. Realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach.
 3. Zarządzanie i koszty pośrednie.

Rodzaje projektów w ramach MCSA:

I. Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN): Innowacyjne szkolenie naukowców

Program skierowany jest do początkujących naukowców, który ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia ich w różnych sektorach, szkolenie doktorantów poprzez: (1) prowadzenie przez nich prac badawczych w ramach międzynarodowych zespołów badawczych, (2) staże i szkolenia w instytucjach pozaakademickich, (3) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi. Projekty trwające do 4 lat są składane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu. ITN obejmują 3 typy projektów:

II. Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE):Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami

4-letni projekt jest realizowany przez konsorcjum co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone z H2020). Oparty jest na oddelegowywaniu pracowników związanych z instytucją wysyłającą na okres od 1 do 12 miesięcy do partnerów projektu. Działania powinny także zawierać organizację i udział pracowników w szkoleniach i konferencjach. Program ten wspiera: (1) wymianę międzysektorową pracowników pomiędzy krajami członkowskimi UE/ stowarzyszonymi oraz krajami trzecimi, (2) wymianę pracowników pomiędzy instytucjami europejskimi i krajów trzecich z dowolnego sektora lub (3) kombinację obu powyższych możliwości.

III. Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND): Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych

Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy przez jedną organizację z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020 opiera się na dofinansowaniu (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Zaakceptowane projekty są dofinansowywane przez MNiSW. Fundusze można uzyskać na:

 1. Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowców
 2. Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców.

Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF): Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe

Program skupia się na indywidualnym projekcie badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich.

EUROPEAN REASERCHERS’ NIGHT (NIGHT): Europejska Noc Naukowców

Wydarzenie odbywa się tego samego dnia w całej Europie, zazwyczaj w ostatni piątek września. Jest adresowane do społeczności lokalnej, ale szczególna uwaga powinna być poświęcona uczniom i studentom. Działania powinny koncentrować się na promocji europejskiego wymiaru badań, Działań Marii Skłodowskiej-Curie oraz udziału kobiet w nauce i innowacjach.

Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury

Granty w ramach programu zapewniają bezpłatny dostęp naukowców do najlepszych europejskich infrastruktur. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko badań, ale także podróży i pobytu (do 3 miesięcy). Warunkiem jest wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu. Jednak wyjazd nie zawsze jest konieczny: można wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Możliwe jest też pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów.

Infrastruktury można wyszukać pod LINKIEM.

WYZWANIA SPOŁECZNE:

Priorytet obejmie wyzwania:

WIODĄCA ROLA W PRZEMYŚLE:

 1. Leadership in enabling and industrial technologies – LEIT): Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych.
  W programie nacisk położony jest na badania naukowe oraz innowacyjne kończącymi się wdrożeniami produktów na rynek. Główne obszary to:
  • Information and Communication Technologies – ICT: Technologie informacyjne i komunikacyjne dotyczą obszarów:
   • Komponenty i systemy nowej generacji
   • Zaawansowane systemy obliczeniowe
   • Internet przyszłości
   • Zarządzanie informacją i treściami
   • Robotyka
   • Mikro i nano elektronika, fotonika (Kluczowe Technologie Prorozwojowe)
  • Key Enabling Technologies (KET): Kluczowe Technologie Prorozwojowe, w tym:
   • Mikro- i nanoelektronika
   • Fotonika
   • Nanotechnologia
   • Biotechnologia
   • Zaawansowane materiały
   • Zaawansowane systemy produkcyjne
  • Przestrzeń kosmiczna: Obszar koordynowany w ramach Europejskiej Polityki Kosmicznej, której głównymi punktami są:
   • wspieranie wprowadzanie na rynek i rozwoju programu Copernicus i EGNSS (Galileo / EGNOS)
   • Stanowienie podstawy działalności kosmicznej, przedsiębiorczości, technologii kosmicznych i nauki
   • Wspieranie aspektów bezpieczeństwa i dostęp do przestrzeni kosmicznej
 2. Access to Risk Finance – Dostęp do finansowania ryzyka
  O wsparcie w formie instrumentów finansowych mogą ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, uniwersytety, spółki celowe i inne jednostki zaangażowane w badania i innowacje – R&I. Wśród narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania ryzyka przedsiębiorstwom i innym podmiotom prowadzącym działalność B+R dominują proponowane przez Grupę EIB instrumenty dłużne: pożyczki, gwarancje, regwarancje, jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji rynkowej przewidziano finansowanie kapitałowe (equity), finansowanie pośrednie (mezzanine) i Venture Capital. Więcej informacji.
 3. Innowacje w MŚP
  Poprzez połączenie mechanizmów Research and Innovation i tych powiązanych z R&I, umieszczonych w różnych programach, w którym pojedyncze przedsiębiorstwo, lub ich grupa, będzie mogła wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale ekonomicznym i społecznym. Wyłącznie MŚP mogą aplikować o finansowanie; w przypadku, gdy mają one zamiar współpracować z uniwersytetami lub innymi organizacjami, mogą one zlecać im zadania wyłącznie na zasadzie podwykonawstwa, ponieważ organizacje nie będące MŚP nie mogą być członkami konsorcjum. Wsparcie dla MŚP zostało przygotowane w ten sposób, żeby objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od studium wykonalności (feasibility part), poprzez fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), po komercjalizację.