A+
A-

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), z siedzibą w Lublinie 20-031, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5. UMCS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych na UMCS prosimy o kontakt: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl.

UMCS informuje, że będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes UMCS jako administratora danych, w postaci realizacji kontaktu z użytkownikiem serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. UMCS będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z użytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

UMCS informuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

UMCS informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (tj. chęć dostępu do danych).