A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła właśnie nabór w kolejnej edycji programu im. Ulama na przyjazdy zagranicznych naukowców do polskich jednostek. Termin składania wniosków mija 15 czerwca.

Opis programu

1. W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

1) odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;

2) prowadzenie badań naukowych;

3) pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

O udział w Programie może ubiegać się osoba fizyczna która:

1. łącznie spełnia poniższe warunki:

1) jest naukowcem posiadającym minimum stopień naukowy doktora;

2) jest zatrudniona w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym, bądź ostatnie zatrudnienie w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym zakończyła po 31 sierpnia 2020 r. Zatrudnienie nie jest wymagane w przypadku osób, które uzyskały stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2020 r.;

3) w okresie 3 lat przed dniem zakończenia naboru nie pracowała ani nie studiowała w Polsce oraz nie przebywała w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej instytucji naukowej, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie);

4) jeśli realizowała inne projekty NAWA, aplikowanie możliwe jest, gdy stypendium zostało rozliczone, a umowa uznana za wykonaną;

5) posiada minimum 3 osiągnięcia (nie wcześniejsze niż z roku 2016): lista osiągnięć wymieniona jest na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

6) posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest krajowy podmiot posiadający kategorię naukową.

Długość pobytu może trwać od 6 do 24 miesięcy.

1) Realizacja Projektu powinna odbywać się w trybie ciągłym.

2) Dopuszczalne jest zawieszenie realizacji Projektu na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ośrodek goszczący. W okresie zawieszenia stypendium nie przysługuje. Okresy zawieszenia realizacji Projektu nie stanowią podstawy do zwiększenia finansowania;

3) Dopuszczalny jest okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie dłuższy niż 10% ogólnego wymiaru pobytu. Okres przebywania poza Ośrodkiem goszczącym nie może być wykorzystany w całości lub w przeważającej części na początku lub końcu okresu realizacji Projektu (nie może służyć skróceniu okresu realizacji Projektu).

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

15.06.2021 15:00:00

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Koszty utrzymania w wysokości 10 000 zł miesięcznie oraz dodatek mobilnościowy

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Program zapewnia finansowanie tj. środki finansowe („Stypendium”) obejmujące koszty utrzymania Stypendysty w wysokości 10 000 zł miesięcznie oraz dodatek mobilnościowy (koszty podróży). Kwota Stypendium może być podwyższona, jeśli w wizycie uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun. Dodatkowo Stypendium może być powiększone o 5 000 zł, jeśli Stypendysta zadeklaruje uczestnictwo w kursie języka polskiego.

1. Przy obliczaniu wysokości Stypendium uwzględnia się:

1) koszty utrzymania w wysokości 10 000 zł miesięcznie na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w Ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we Wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu, przy czym pobyt rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca. Kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w przyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie, o ile małżonek nie podejmie zatrudnienia w trakcie trwania Projektu (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli Stypendyście towarzyszą niepełnoletnie dzieci – o 1 000 zł miesięcznie na każde niepełnoletnie dziecko.

2) jednorazowy dodatek mobilnościowy wynoszący:

a)  7 000 zł w przypadku przyjazdów z krajów europejskich, jeżeli w przyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo 2 000 zł na każdą osobę, jeśli naukowcowi towarzyszy małżonek lub niepełnoletnie dzieci;

b) 12 000 zł w przypadku przyjazdów spoza krajów europejskich, jeżeli w przyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo 5 000 zł na każdą osobę, jeśli naukowcowi towarzyszy małżonek lub niepełnoletnie dzieci.

3) finansowanie kosztów opłat za kształcenie – koszty nauki języka polskiego w przypadku wnioskodawców nieposiadających pochodzenia polskiego w postaci jednorazowego dodatku szkoleniowego wynoszącego maksymalnie 5 000 zł. Nauka języka polskiego powinna odbywać się w jednostce posiadającej Akredytację NAWA. Lista podmiotów akredytowanych dostępna będzie w kwietniu 2021 r. na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/akredytacja-nawa. W przypadku, gdy w ośrodku, w którym Stypendysta realizuje Projekt, nie ma jednostki akredytowanej, kurs języka polskiego powinien być zrealizowany w ramach kursów uniwersyteckich.

Data aktualizacji informacji

25.03.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
dr Magdalena Kowalczyk
magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl
+ 48 22 390-35-72

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl