A+
A-
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie OPUS 20 + LAP na projekty badawcze. W tej edycji oprócz standardowej ścieżki konkursowej pojawia się możliwość realizacji badań w konsorcjum międzynarodowym w oparciu o Procedurę Agencji Wiodącej. Wnioski na realizację projektów w partnerstwie międzynarodowym administracyjnie obsługuje Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Opis programu

W przypadku konkursu OPUS 20 współpraca LAP oparta jest na porozumieniach o współpracy NCN z instytucjami partnerskimi:

 • FWF – Austrian Science Fund;
 • GAČR – Czech Science Foundation;
 • ARRS – Slovenian Research Agency;
 • DFG – German Research Foundation;
 • SNSF – Swiss National Science Foundation.

W ramach współpracy możliwa jest realizacja projektów we współpracy:

 • dwu- lub trójstronnej między zespołem badawczym z Polski i zespołami badawczymi z Austrii, Czech lub Słowenii (w ramach programu Central European Science Partnership – CEUS) – we wszystkich dyscyplinach nauki, przy czym polski zespół badawczy musi wnioskować do NCN.
 • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i Niemiec wyłącznie w obszarze nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych;
 • dwustronnej między zespołami badawczymi z Polski i ze Szwajcarii – we wszystkich dyscyplinach nauki.

Wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie OPUS, składany jest do NCN przez polski zespół badawczy za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 grudnia 2020 r. do godziny 16:00.

Ważne! Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami .

Źródło: ncn.gov.pl

Termin składania wniosków

15.12.2020 16:00:00

Terminarz

Otwarcie konkursu: 15 września 2020 r. 
Termin naboru wniosków: 15 grudnia 2020 r.: 16:00

 

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Budżet całego konkursu wynosi 450 mln zł

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia dla kierownika projektu – 150 000  zł rocznie w przypadku zatrudnienia kierownika na pełnoetatowym stanowisku; w przypadku zatrudnienia innego niż pełnoetatowe kierownik może otrzymać wynagrodzenie w wysokości maks. 3 000 zł miesięcznie.
 2. wynagrodzenia dla wykonawców projektu:
 • pełnoetatowe stanowiska typu post-doc – 120 000 zł rocznie (w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona),
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów (maks. 10 000 zł na każdy miesiąc realizacji projektu),
 • tzw. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego – jeżeli kierownik projektu nie planuje pełnoetatowego zatrudnienia w projekcie, jego wynagrodzenie mieści się w puli wynagrodzeń dodatkowych;
 1. zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje (Ważne! W przypadku wniosku OPUS LAP, koszty konsultacji i wizyt współpracowników z instytucji badawczych otrzymujących równoległe finansowanie z FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF są niekwalifikowane);
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich jest liczona od wszystkich kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Data aktualizacji informacji

03.11.2020

Kontakt

NCN:
Koordynator Dyscyplin
dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska
e-mail:Ewelina.Szymanska-Skolimowska@ncn.gov.pl

Kontakt ds. ogólnych
dr Magdalena Godowska
e-mail: Magdalena.Godowska@ncn.gov.pl
Magdalena Dobrzańska-Bzowska
e-mail: Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl