A+
A-
Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz niskoemisyjnych technologii energetycznych, a także badań nad materiałami na potrzeby przyszłych technologii produkcji akumulatorów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Opis programu

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

 1. Modelling for materials engineering, processing, properties and durability;
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces;
 3. High performance composites;
 4. Functional materials;
 5. New strategies for advanced material-based technologies for health applications;
 6. Materials for additive manufacturing.

Priorytet przekrojowy: badania nad przyszłymi bateriami

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Islandia, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Węgry. *

*Niektóre kraje uczestniczą w programie tylko regionalnie – więcej informacji na stronie internetowej konkursu.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021.

UWAGA: do sieci M-ERA.NET należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków

15.06.2021 12:00:00

Terminarz

 • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

 • 1 etap: 15 czerwca 2021 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposalsUWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów;
 • 2 etap: 17 listopada 2021 r. (12:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals
 • poziom krajowy (jednoetapowy)

24 listopada 2021 (16:00 CET) – termin złożenia wniosków krajowych NCN UNISONO przez polskie zespoły badawcze.

 • Wyniki konkursu

styczeń 2022 – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;

Wysokość dofinansowania

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 2. etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 3. dodatkowe: w ramach, których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 4. wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 5. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 6. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 7. usługi obce;
 8. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 9. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 10. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Data aktualizacji informacji

23.04.2021

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
dr inż. Klaudyna Śpiewak-Wojtyła, klaudyna.spiewak@ncn.gov.pl
kontakt telefoniczny po wcześniejszym umówieniu mailowym.
Anna Kotarba, anna.kotarba@ncn.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl