A+
A-
Przypominamy o terminie składania wniosków na projekty badawcze w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Termin mija 1 czerwca 2021 roku.

Opis programu

W ramach programu wyróżnić można następujące typy konkursów:

  • Visegrad Grants

Projekt powinien zakładać współpracę co najmniej 3 krajów grupy wyszehradzkiej (zasada 3xV4). Zachęca się jednak do szukania partnerów ze wszystkich krajów v4 lub podania powodów, jeśli wniosek nie obejmuje ich wszystkich.

Projekty mogą trwać maksymalnie 18 miesięcy.

Wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z jednym z siedmiu tematów ogólnych funduszu:

1.Kultura i wspólna tożsamość
2. Edukacja i budowanie potencjału
3. Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość
4. Wartości demokratyczne i media
5. Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne
6. Rozwój regionalny, środowisko i turystyka
7. Rozwój społeczny

  • Visegrad+ Grants

Projekt powinien zakładać współpracę co najmniej 3 krajów grupy wyszehradzkiej (zasada 3xV4) oraz z co najmniej 1 organizacją z krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Serbia lub kraje Partnerstwa Wschodniego: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Projekty mogą trwać maksymalnie 18 miesięcy.

Wniosek o dofinansowanie musi być zgodny z jednym z siedmiu tematów ogólnych funduszu:

1.Kultura i wspólna tożsamość
2. Edukacja i budowanie potencjału
3. Innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość
4. Wartości demokratyczne i media
5. Polityka publiczna i partnerstwo instytucjonalne
6. Rozwój regionalny, środowisko i turystyka
7. Rozwój społeczny

  • Strategic Grant

Wniosek o dofinansowanie musi zakładać współpracę czterech krajów V4.

Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, minimalna długość projektów wynosi 12 miesięcy.

Projekt powinien uwzględniać jeden z rocznych priorytetów strategicznych grupy wyszehradzkiej, takich jak:


1. Returning to the roots
Projekty koncentrujące się na podkreśleniu współpracy wszystkich członków V4 w regionie Wyszehradzkim, również w kontekście 20. rocznicy założenia IVF

2. Small things matter
Projekty koncentrujące się na współpracy na poziomie lokalnym, mające na celu wzmocnienie już nawiązanych kontaktów, a także opracowywanie nowych inicjatyw. Także projekty zwiększające widoczność IVF na poziomie lokalnym

3. 30 years after the fall of the Iron Curtain – civil society matters
Projekty koncentrujące się na znaczeniu rozwoju i współpracy społeczeństw obywatelskich w ramach V4 i sąsiednich regionów PW i WB6 Całkowity okres trwania projektu powinien wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Wszystkie granty mają stałe terminy aplikowania – 1 luty, 1 czerwca oraz 1 października. Dofinansowanie może pokryć 100% budżetu projektu przy wykorzystaniu 15% kosztów ogólnych. Więcej informacji na stronie głównej funduszu:

Źródło: www.visegradfund.org

Termin składania wniosków

01.10.2021 12:00:00

Terminarz

Źródło: www.visegradfund.org

Instytucja finansująca / Grantodawca

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Granty Wyszehradzkie mają dwie kategorie finansowe: do 6000 euro i od 6001 euro (ta druga dotyczy także Grantów Strategicznych)

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

1. Koszty druk i publikacji
2. Czynsz i powiązane usługi techniczne
3. Opłaty / honoraria eksperckie dla autorów lub artystów
4. Zakwaterowanie i wyżywienie
5. Transport i dostawa (koszty podróży)
6. Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych
7. Nagrody i wyróżnienia
8. Materiały biurowe i materiały konsumpcyjne
9. Koszty promocyjne
10. Prawa autorskie, licencje i opłaty
11. Koszty pośrednie (maks. 15%)

Data aktualizacji informacji

03.09.2021

Kontakt

Konsultacja propozycji projektu z pracownikami Funduszu jest możliwa przez e-mail, telefon, Skype lub osobiście. Konsultacje mogą się odbyć do 30 dni przed podaniem
termin składania aplikacji (tj. przed otwarciem systemu aplikacji). Grant / Mobility Enquiries
E-mail: visegradfund@visegradfund.org

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl