A+
A-
20 maja br. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) otworzyła kolejny konkurs w ramach programu Horyzont Europa. Do 31 sierpnia br. badacze i badaczki, którzy są wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach, mogą składać wnioski w konkursie ERC Advanced Grant 2021.

Opis programu


Program skierowany jest do doświadczonych naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

Zakres tematyczny badań dotyczy wszystkich dziedzin naukowych bez uprzednio ustalonych priorytetów.

Wniosek składa lider zespołu, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga uzasadnienia.  Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & Tenders.

Wnioski są oceniane przez wybranych międzynarodowych recenzentów, którzy oceniają je na podstawie doskonałości jako jedynego kryterium, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu.

Maksymalne dofinansowanie projektów wynosi 2,5 mln EUR, możliwe jest jednak zwiększenie tego budżetu o dodatkowe 1 mln EUR.

Zwiększenie budżetu o 1 mln euro, możliwe jest w trzech przypadkach:

 1. przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
 2. zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
 3. konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

Poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie:

 1. Read the call documents carefully.
 2. Contact the Host Institution and gather all the details you need for the application.
 3. Start writing your proposal. Allow time for other people to review your draft. Your NCP, peers and other scientists can all give you helpful support and feedback.
 4. Familiarise yourself with the EU submission service. This is the online system through which proposals must be submitted. (see also the online guide to using the proposal submission service and the H2020 Online manual.
 5. Submit your proposal as early as possible. Deadlines cannot be changed under any circumstances. You can update your submitted proposal any time before the deadline by simply submitting a new version, which will overwrite the old one.
 6. You will get an ‘acknowledgement of receipt’ by e-mail for each submission.
  Źródło: https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

Termin składania wniosków

31.08.2021 00:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Komisja Europejska

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Maks. dofinansowanie projektów wynosi 2,5 mln EUR, możliwe jest jednak zwiększenie tego budżetu o dodatkowe 1 mln EUR.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Projekty ERC finansowane są w 100%, 25% kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem podwykonawstwa) stanowią koszty pośrednie. Koszty obejmują pełny czas trwania projektu.

Budżet jest podzielony na:
1. koszty personelu, podróży, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych,
2. publikacje (w tym wszelkie koszty związane z dostępem do Open Access),
3. inne dodatkowe koszty bezpośrednie,
4. wewnętrznie zafakturowane towary i usługi,
5. koszty wkładów rzeczowych niewykorzystanych w siedzibie beneficjenta,
oraz
6. wszelkie przewidywane koszty podwykonawstwa.

Podczas przygotowywania tabeli budżetu należy posługiwać się kwotami w EUR.

Powiązane ze szkoleniem

Jak aplikować o ERC Advanced Grant

Data aktualizacji informacji

01.06.2021

Kontakt

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
Tel.: 81 744 50 61 w.118
Sylwia Nowak: s.nowak@ipan.lublin.pl 
Michał Marszałowicz: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
Magdalena Chomicka: magdalena.chomicka@kpk.gov.pl
Bogna Hryniszyn:bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl