A+
A-
Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) w ramach dotychczasowej współpracy ponownie organizują wspólne konkursy na polsko-niemieckie projekty badawcze. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem niemieckim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

Opis programu

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 20, OPUS 20 LAP, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2 i BEETHOVEN CLASSIC 4 zostały udostępnione w systemie OSF.

W konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 opierać będzie się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków dokonywanej przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych.

W konkursie będzie można składać wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Wnioski o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych w wymienionych powyżej dyscyplinach naukowych muszą być sporządzone w języku angielskim i złożone wspólnie przez zespoły polsko-niemieckie do obu agencji.

Okres realizacji polsko-niemieckich projektów badawczych wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Źródło: ncn.gov.pl

Termin składania wniosków

15.12.2020 16:00:00

Terminarz

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 został ogłoszony 15 września 2020 r. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do końca października 2021 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Wysokość dofinansowania

W poprzedniej edycji wysokość finansowania polskiej części projektu badawczego musiało wynosić co najmniej 150 000 PLN

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Koszty kwalifikowalne ponoszone przez podmiot realizujący projekt badawczy dzielą się na koszty pośrednie i koszty bezpośrednie.

Do kosztów bezpośrednich należą środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia

  1. etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  2. dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  3. stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów;

2. zakup lub wytworzenie  aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;

3. inne koszty bezpośrednie, w tym:

– materiały i drobny sprzęt,

– usługi obce,

– wyjazdy służbowe, wizyty i konsultacje (UWAGA ! Koszty konsultacji i wizyt partnerów niemieckich otrzymujących równolegle finansowanie w projekcie z DFG są niekwalifikowane),

– gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych,

– inne koszty niemieszczące się w powyższych kategoriach, które zgodne są z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4, w tym m.in.: koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich, specjalistyczne publikacje, pomoce naukowe i fachowe, koszty publikacji wyników badań. W przypadku wydania monografii, koszty mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Ponadto w projekcie badawczym można zaplanować działania mające na celu promocję realizowanego projektu i jego rezultatów.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Data aktualizacji informacji

23.11.2020

Kontakt

DFG, BEETHOVEN CLASSIC 4:
Nauki humanistyczne: Dr. Niklas Hebing
tel: +49 228 885-2949
e-mail: niklas.hebing@dfg.de

Nauki społeczne: Dr. Tanja Kollei
tel: +49 228 885-2321,
e-mail: tanja.kollei@dfg.de

NCN, BEETHOVEN CLASSIC 4:
Dr. Magdalena Dej
tel: +48 12 341 9171
e-mail: magdalena.dej@ncn.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl