A+
A-

Poniżej znajduje się zestawienie aktualnych umów międzynarodowych UMCS:

Przypominamy:

Przedmiotem umowy ramowej jest współpraca pomiędzy UMCS, a ośrodkiem zagranicznym, najczęściej w celu prowadzenia wymiany akademickiej oraz/lub podjęcia współpracy w dziedzinie nauki, kultury i edukacji. Zakres współpracy w umowach wykonawczych obejmuje np. realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, promowanie wymiany międzynarodowej badaczy. Poniżej znajduje się zestawienie aktualnych umów międzynarodowych UMCS.

Projekty umów przed podpisaniem przez władze UMCS należy dostarczyć do radców prawnych celem ich akceptacji. Zgodnie z Ustawą o języku polskim umowa powinna mieć polską wersje językową.Podpisane przez obie strony umowy o współpracy należy przekazywać do Działu Organizacyjno-Prawnego w celu ich zaewidencjonowania. Archiwizacją międzynarodowych umów o współpracy zajmuje się Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Poniżej znajdą Państwo zestawienie aktywnej współpracy międzynarodowej pracowników UMCS z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata. Lista zawiera nazwę jednostki UMCS oraz ośrodka, z którym dana jednostka współpracuje. Szczegółowe informacje na temat współpracy z każdą z podanych poniżej instytucji uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Sieci międzynarodowe, do których UMCS należy instytucjonalnie:

Pozostałe sieci współpracy, do których należą pracownicy poszczególnych Wydziałów UMCS: