A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą konkursową NCBR na projekty we współpracy karjów V4 i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.

Opis programu

Zakres tematyczny projektów:

‘Advanced Materials’ including but not limited to such areas as:

 • Materials for extreme environments
  Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.
 • Materials for electronics and energy harvesting
  Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics.
 • Materials for laser technologies
  Transparent ceramic composite, photonic crystals, fiber materials for high-performance laser technologies
 • COVID-19 material research project proposals (such as materials for high-performance mask, protective clothing, virus adsorption filters, gene extracting device, sensor and detector materials, primers or reagents for gene amplification, new materials for virus inactivation and materials for antiviral drug development)

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 euro na projekt. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Termin składania wniosków

09.04.2021 10:00:00

Terminarz

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia konkursu: 15 stycznia 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 stycznia 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 9 kwietnia 2021 r., 10.00 CET
 • Wyniki konkursu: sierpień 2021 r.
 • Publikacja listy rankingowej: wrzesień 2021 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 euro na projekt.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W ramach konkursu V4-Japonia, koszty kwalifikowalne to:

1) Materiały do prowadzenia badań, sprzęt do prowadzenia badań na małą skalę, materiały eksploatacyjne
2) Koszty osobowe/wynagrodzenie lub stypendia
3) Koszty podróży: tylko podróże do krajów partnerskich uczestniczących we wspólnym projekcie
4) Koszty utrzymania: Tylko wydatki poniesione w krajach uczestniczących we wspólnym projekcie.
5) Wydatki na organizację małych wydarzeń naukowych: wynajem sali, catering, druk broszur konferencyjnych, podróż i zakwaterowanie zaproszonych ekspertów (którzy nie stanowią części konsorcjum projektu, ale są uważane za niezbędne dla powodzenia wydarzenia).
6) Koszty pośrednie

Data aktualizacji informacji

23.02.2021

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krystyna Maciejko
Tel. +48 22 39 07 489
E-mail: krystyna.maciejko@ncbr.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl