A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - CANALETTO. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.

Opis programu

Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju.

Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym
Projekcie w danym konkursie.

Dziedziny nauki Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:
• matematyka, fizyka, chemia,
• kosmos,
• rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko,
• nanotechnologia i zaawansowane materiały,
• technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego,
• medycyna i zdrowie.

Wnioski dotyczące innych obszarów tematycznych będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego.

Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski.

Wnioski podlegają ocenie niezależnie w Polsce i we Włoszech, zgodnie z procedurą przyjętą przez każdą ze stron. Po zakończeniu oceny krajowej wspólna komisja złożona z przedstawicieli obu krajów dokona wyboru Projektów, które będą finansowane.

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

19.03.2021 15:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 24 800 PLN

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju
partnerskiego (i vice versa).

W ramach Projektu możliwe jest finansowanie rocznie 2 pobytów trwających maksymalnie 12 dni każdy lub 1 pobytu trwającego maksymalnie 12 dni i 1 projektu trwającego
maksymalnie 30 dni.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży naukowców polskich do Włoch – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN
2) Koszty pobytu naukowców z Włoch w Polsce – koszt pobytu w Polsce wynosi:
a) w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
b) w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

 

Data aktualizacji informacji

03.02.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Katarzyna Pietruszyńska
Biuro Programów dla Naukowców
e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl
tel: +48 22 390 35 56

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl