A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Opis programu

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Austrii do OeAD oraz przez polskich partnerów do NAWA.

Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii. Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego.

Finansowanie mogą otrzymać tylko nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego, tytuł oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

21.05.2021 15:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).
W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży6 naukowców polskich do Austrii – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN.
2) Koszty pobytu naukowców z Austrii w Polsce – koszt pobytu w Polsce wynosi:
a) w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
b) w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne. Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.

Data aktualizacji informacji

23.04.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Piotr Serafin: Biuro Programów dla Naukowców
tel: +48 22 390 35 46
e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl