A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Słowacka Agencja Badań i Rozwoju – SRDA(Słowacja) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych. Nabór trwa do 21 czerwca 2021 roku.

Opis programu

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego.

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl. Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim.

Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku angielskim).

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

21.06.2021 15:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) koszty podróży naukowców polskich do Słowacji – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN6
2) koszty pobytu polskich naukowców w Słowacji:
a) w przypadku pobytu trwającego do 12 dni –350 PLN dziennie;
b) w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.

Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.

Data aktualizacji informacji

23.04.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Paweł Ku8rzyński
Biuro Programów dla Naukowców
Phone: +48 22 390 3564
E-mail: pawel.kurzynski@nawa.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl