A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich dla badawczy reprezentujących nauki humanistyczne. o stypendium ubiegać mogą się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.

Opis programu

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendyści muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania. Tylko wyjeżdżającym do Wiednia i Rzymu PAU może ułatwić zakwaterowanie. W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium. Wnioski studentów nie są rozpatrywane.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu jednak na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.

Stypendyści powinni

1. W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

2. Stypendysta, który nie złożył sprawozdania, nie może się ubiegać o następne stypendium.

3. Stypendysta ma obowiązek – niezależnie od sprawozdania – informować PAU (a PAU Fundację Lanckorońskich): 1) o publikacjach naukowych powstałych
w związku ze stypendium, 2) o innych efektach naukowych, które przyniosło stypendium. Informacje te będą miały wpływ na uzyskanie następnych stypendiów.

4. Jeśli w ciągu pięciu lat po otrzymaniu stypendium stypendysta nie opublikuje żadnej pracy naukowej, nie może otrzymać kolejnego stypendium.

5. Jeśli publikacja powstała chociażby częściowo dzięki otrzymanemu stypendium, należy umieścić w niej odpowiednie podziękowanie dla Fundacji.

Wnioski o stypendia na rok 2022 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (według załączonego formularza *.doc)
na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 28 maja 2021 r. 

W związku z trwającą pandemią COVID-19, prosimy o przesłanie formularza w dwóch wersjach: edytowalnego formularza (.doc) oraz skanu (.pdf) wydruku z podpisem. Jednocześnie prosimy, nie wysyłać wersji papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do wniosku należy dołączyć opinię opiekuna naukowego (dotyczy to wyłącznie osób ze stopniem magistra i doktora) w pliku pdf.

Źródło: pau.krakow.pl

Termin składania wniosków

28.05.2021 23:59:00

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki humanistyczne

Data aktualizacji informacji

31.03.2021

Kontakt

Fundacja Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich:
katarzyna.dzieglo@pau.krakow.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl