A+
A-
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków w konkursie SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i National Natural Science Foundation of China (NSFC). Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00.

Opis programu

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

W konkursie SHENG 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Konkurs SHENG 2 ma na celu finansowanie projektów badawczych w wybranych dyscyplinach nauki, informacje dostępne są poniżej:

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego. Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu.

W konkursie można zaplanować projekt trwający 36 miesięcy.

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie do końca listopada 2021 r.

Przypominamy, że NCN w 2022 r. planuje otwarcie naboru w 3 edycji programu:

Ogłoszenie konkursu SHENG 3 jest planowane na grudzień 2022 r. w następujących dyscyplinach:

DEPARTAMENT NSFCPANEL NCN
Mathematical & Physical SciencesST1, ST2, ST3, ST9
Information SciencesST6, ST7
Life Sciences & Earth SciencesST10
Management SciencesHS4

Termin składania wniosków

15.03.2021 16:00:00

Terminarz

Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2020 r.
Termin składania wniosków: 15 marca 2021 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: listopad 2021 r.
Początek realizacji projektów: styczeń 2022 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Wysokość dofinansowania

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji wynosi 250 tys. zł

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji wynosi 250 tys. zł. Maksymalna wartość finansowania nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

Koszty kwalifikowalne w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą środki przeznaczone na:

 • wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów;
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 • inne koszty bezpośrednie, w tym:
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje (UWAGA! Koszty konsultacji i wizyt partnerów chińskich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z NSFC, są niekwalifikowane);
 • gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 • inne koszty niemieszczące się w powyższych kategoriach, niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursie SHENG 2, w tym m.in.:
  1. koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,
  2. specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
  3. koszty publikacji wyników badań. W przypadku wydania monografii koszty mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Ponadto w projekcie badawczym można zaplanować działania mające na celu promocję realizowanego projektu i jego rezultatów.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Data aktualizacji informacji

30.12.2020

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki: 
Dr Magdalena Godowska, e-mail: Magdalena.Godowska@ncn.gov.pl, tel. +48 12 341 9016
Magdalena Dobrzańska-Bzowska, e-mail: magdalena.dobrzanska-bzowska@ncn.gov.pl, tel. +48 12 341 9094

National Natural Science Foundation of China:
Dr. Wencong Li, e-mail: liwc@nsfc.gov.cn, tel. 86 10 6232 7014
Dr. Qi Zhong; e-mail: zhongqi@nsfc.gov.cn, tel. +86 010 6232 7005

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl