A+
A-
Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Polskie Powroty 2021. Polskie Powroty NAWA to prestiżowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który stwarza naukowcom polskiego pochodzenia atrakcyjne warunki powrotu do pracy naukowej w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego. Uczestnicy programu mogą też ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Opis programu

Program umożliwia zatrudnienie Powracającego Naukowca w polskiej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki i obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej Powracającego Naukowca:

1)       Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist);
2)      Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Ścieżki warunkują wymagania wobec Powracającego Naukowca, skład Grupy Projektowej, długość Projektu i wysokość finansowania, co omówiono szczegółowo w odpowiednich częściach Ogłoszenia.

Założeniem Programu jest, aby w czasie realizacji Projektu Powracający Naukowiec realizował aktywności badawcze zaplanowane we Wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co pozwoli jemu oraz Grupie Projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po zakończeniu Projektu.

Elementem Programu jest Komponent badawczy – grant startowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, przeznaczony na realizację badań naukowych o charakterze badań podstawowych w pierwszych 18 miesiącach realizacji Projektu.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:*

  • ma obywatelstwo polskie
  • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
  • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
  • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
  • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W ramach Projektu Wnioskodawca wraz z Powracającym Naukowcem planują stworzenie Grupy Projektowej. Wynagrodzenia członków Grupy Projektowej stanowią koszt kwalifikowalny.

Realizacja Projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł.

W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł.

Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł. Realizacja Projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi i aplikowania w konkursie!

Źródło: nawa.gov.pl
*Szczegółowe informacje o wymaganiach w dwóch ścieżkach konku7rsowych dostępne są na: LINK

Termin składania wniosków

21.07.2021 15:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Ścieżka Junior scientist maks. 1 193 200 zł; ścieżka Experienced scientist: maks. 2 447 600 zł; dodatkowo: komponent badawczy NCN: maks. 200 000 zł

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

1. W ramach Projektu uprawnione jest finansowanie następujących kosztów w ramach finansowania przyznanego Instytucji zatrudniającej:

1)      Wynagrodzenie Powracającego Naukowca:

a)      220 000 zł – 240 000 zł rocznie dla ścieżki Junior scientist;

b)      300 000 zł – 330 000 zł rocznie dla ścieżki Experienced scientist;

2)      Wynagrodzenie Osoby Zapraszającej w wysokości 14 400 zł rocznie;

3)      Wynagrodzenia członków Grupy Projektowej:

a)      maksymalnie 120 000 zł rocznie dla ścieżki Junior scientist;

b)      maksymalnie 250 000 zł rocznie dla ścieżki Experienced Scientist.

Decyzje o kwotach wynagrodzeń członków Grupy Projektowej podejmuje Powracający Naukowiec. Kwoty wynagrodzeń są kwotami uwzględniającymi koszty pracodawcy.

4)      Adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego – maksymalnie 50 000 zł brutto.

Data aktualizacji informacji

18.05.2021

Kontakt

Osoba do kontaktu – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej:
Katarzyna Pietruszyńska
katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl
+ 48 22 390-35-56

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl