A+
A-
25 marca Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła kolejny nabór w programie im. Bekkera, który daje naukowcom ze wszystkich dziedzin nauki możliwość wyjazdu na stypendium naukowe do wybranego ośrodka naukowego na świecie. W programie mogą składać wnioski zarówno rozpoczynający swoją drogę zawodową naukowcy, jak i ci, którzy już mogą pochwalić się własnym dorobkiem naukowym. Nowością w tym roku jest to, że program Bekker NAWA otwarty będzie także dla doktorantów.

Opis programu

Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do wieku Wnioskodawców. Nie wprowadza się również ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.
O udział w Programie może ubiegać się:

1. Doktorant
2. Naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię naukową.
Warunkiem udziału w naborze jest wykazanie przez Wnioskodawcę:
1) Doktoranci: 1 osiągnięcia
2) Młodzi naukowcy: 2 osiągnięć
3) Pozostali naukowcy: 5 osiągnięć.

Opis osiągnięć znajdą Państwo na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/ogloszenie

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:
1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
2. pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
3. odbyciu stażu podoktorskiego;
4. w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Wniosek może objąć jedno lub kilka z powyższych działań z uwzględnieniem ich celów, znaczenia dla rozwoju kariery i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnieniem wyboru Ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi:
1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego naukowca
2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

25.05.2021 15:00:00

Terminarz

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 grudnia 2021 roku.

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Wysokość stypendium uzależniona jest od tytułu naukowego jak również kraju do którego wyjeżdża stypendysta

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

1. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się:
1) koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł (doktoranci) /12 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER ) albo 6 000 zł (doktoranci) /8 000 zł (naukowcy) miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełen miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym Ośrodku goszczącym. Długość pobytu Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu przy czym pobyt rozpoczyna się zawsze pierwszego dnia miesiąca. Kwota kosztów utrzymania Stypendysty może zostać powiększona, jeżeli w wyjeździe uczestniczy jego małżonek – o 2 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu małżonka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący, o ile małżonek nie posiada lub nie podejmie zatrudnienia w trakcie trwania Projektu (przez co rozumie się zarówno zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej). Kwota ta może zostać powiększona także, jeżeli w wyjeździe uczestniczą niepełnoletnie dzieci Stypendysty – o 1 000 zł miesięcznie na każdy miesiąc pobytu każdego niepełnoletniego dziecka Stypendysty w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się Ośrodek goszczący;
2) jednorazowy dodatek mobilnościowy, o który podwyższona jest kwota, o której mowa w pkt 1, wynoszący:
a) w przypadku wyjazdów do europejskich Ośrodków goszczących 7 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 2 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;
b) w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich Ośrodków goszczących 12 000 zł, jeżeli w wyjeździe uczestniczy wyłącznie Stypendysta i dodatkowo o 5 000 zł na każdą osobę, jeśli uczestnikiem wyjazdu jest małżonek i niepełnoletnie dzieci Stypendysty;
2. Dofinansowanie wyjazdu członków rodziny jest możliwe wyłącznie w przypadku ich wyjazdu do ośrodka goszczącego, trwającego co najmniej 30 dni bez przerw.
3. Koszty ubezpieczenia i wizy, jeśli jest wymagana, ponoszone są przez Stypendystę.

Data aktualizacji informacji

25.03.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00-635 Warszawa
tel.+48/22 390 35 55
bekker@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl