A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”, którego celem jest zachęcenie do powrotu z zagranicy polskich naukowców, którzy mogą przyczynić się do walki z pandemią.

Opis programu

Nabór skierowany jest do jednostek planujących zatrudnić naukowców, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID- 19 i jej konsekwencjami, w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk biomedycznych i o zdrowiu.

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) uzyskała stopień naukowy doktora przed 1 stycznia 2017 r.; 3) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do momentu złożenia wniosku nie mieszkała i nie pracowała w Polsce ;
4) w okresie od 1 stycznia 2015 r. pracowała naukowo za granicą przez co najmniej 2 lata łącznie w: uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale badawczym ;
5) może wykazać się minimum 3 osiągnięciami (szczegółowe wytyczne podane są w Regulaminie konkursu).

W ramach Projektu Wnioskodawca wraz z Powracającym Naukowcem planują stworzenie Grupy Projektowej. Wynagrodzenia członków Grupy Projektowej stanowią koszt kwalifikowalny.

Projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu określa Wnioskodawca. Realizacja Projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

W ramach Projektu Wnioskodawca może zaplanować Komponent badawczy w kwocie o maksymalnej wysokości 200 000 zł do wykorzystania przez Grupę Projektową w ciągu pierwszych 18 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Projektu.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątek stanowią:
1) streszczenie Projektu stanowiące część wniosku (w języku polskim);
2) oświadczenia i pełnomocnictwa Wnioskodawcy oraz Powracającego Naukowca stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim);
3) dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego/tytułu stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim lub łacińskim lub angielskim).

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

31.08.2020 15:00:00

Program

Polskie Powroty

Terminarz

Nabór wniosków: 15.07 – 31.08.2020
Ocena merytoryczna: do 15.11.2020
Ogłoszenie wyników: do 30.11.2020
Podpisywanie umów: od 01.12.2020
Rozpoczęcie realizacji projektów: 01.01.2021 – 30.09.2021

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wysokość dofinansowania

Max. 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komp. badawczego (przy kom. badawczym max. 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł z NCN)

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W programie finansowane są:
1) wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami pracodawcy,
2) wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami pracodawcy,
3) koszty przesiedlenia,
4) opcjonalnie – koszty adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza
badawczego,
5) opcjonalnie – koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (Komponent
badawczy) finansowane ze środków NCN.

Data aktualizacji informacji

04.09.2020

Kontakt

Narodowa Agencja wymiany Akademickiej: 
dr Joanna Rutkowska
joanna.rutkowska@nawa.gov.pl
+ 48 22 390-35-83

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl