A+
A-
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Opis programu

Głównym celem konkursu jest zaproszenie do połączenie zasobów, infrastruktury i mocnych stron wielu krajów w celu ułatwienia realizacji projektów badawczych wspierających rozwój lub doskonalenie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wspierania rozważnego i racjonalnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez skoncentrowanie się na diagnostyce zakażeń wywołanych przez oporne mikroorganizmy, wykrywaniu opornych mikroorganizmów i/lub gromadzeniu, analizie i wykorzystaniu danych dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) i stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (AMU).

W konkursie wezmą udział 22 organizacje z osiemnastu krajów: Australii, Belgii, Kanady, Estonii, Francji, Niemiec, Irlandii, Izraela, Włoch, Litwy, Mołdawii, Holandii, Polski, Afryki Południowej, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Udział partnerów z krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC) sfinansuje Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki konkursu znajdują się na stronie sieci.

Termin składania wniosków

07.03.2023 14:00:00

Terminarz

Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu międzynarodowego, polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wniosek wspólny. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu.

  • 1 etap: 7 marca 2023 r. (14:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals. Uwaga: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy powinni skonsultować z NCN projekt budżetu (mailowo), nie składają jednak do NCN żadnych oficjalnych dokumentów;
  • 2 etap: 4 lipca 2023 r. – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.
  • Listopad 2023 r. – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
  • Styczeń – marzec 2024 r. – rozpoczęcie realizacji projektów:

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Wysokość dofinansowania

1 000 000 EUR

Adresaci konkursu / programu

Post-doc

Profesor

Data aktualizacji informacji

19.01.2023