A+
A-
Sieć JPI Urban Europe ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych.

Opis programu

Proponowane tematy konkursowe:

 • Call topic 1: Urban circular economies
  This implies functional urban design in support of circular systems, the use of nature-based solutions – that is actions for societal challenges that are inspired by processes and functioning of nature – for resource circularity and business models supporting circularity in resource use and waste management and for  materials needed for smart city development.
 • Call topic 2: Community-based developments and urban innovation ecosystems
  This implies innovative neighbourhoods which enable social innovation and local entrepreneurs, inhabitant engagement and co-creation to support liveable, inclusive and attractive neighbourhoods.
 • Call topic 3: Robust and resilient urban infrastructure and built environment
  This implies an urban infrastructure and a built environment which can resist natural, environmental, social, economic and technological threats on smaller and larger scales based on efficient use of resources. It also implies a fair access to urban infrastructure and the built environment.

Wniosek może złożyć konsorcjum składające się z co najmniej trzech wnioskodawców kwalifikujących się do finansowania pochodzących z trzech różnych krajów. W każdym konsorcjum musi znajdować się co najmniej jeden partner z administracji publicznej (władz miejskich).

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja

Przewidywany czas trwania projektu to max. 36 miesięcy.

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do 15 marca 2021 r.  Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl

Źródło: jpi-urbaneurope.eu

Termin składania wniosków

15.04.2021 14:00:00

Terminarz

 • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 15 kwietnia 2021 r. (14:00 CET)
 • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): czerwiec 2021 r.
 • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 23 września 2021 r. (14:00 CET)
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 30 września 2021 r.
 • Wyniki konkursu: grudzień 2021 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W konkursie EN-UTC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

 

Data aktualizacji informacji

03.02.2021

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki: 
Dr Katarzyna Jarecka – Stępień, katarzyna.jarecka-stepien@ncn.gov.pl
Alicja Dyląg, alicja.dylag@ncn.gov.pl, tel. +48 532 086 494

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl