A+
A-
Zapraszamy do udziału w dziewiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.

Opis programu

Nabór wniosków podzielony jest na dwie ścieżki. Zależnie od ścieżki, wnioski składać mogą:

 • dla ścieżki 1: organizacja badawcza lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych,
 • dla ścieżki 2: przedsiębiorstwo (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny składanych wniosków może obejmować następujące zagadnienia:

 • Neuroscience
 • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies
 • Materials science and engineering
 • Smart Vehicles (including AI and electromobility)
 • Quantum technology and Cybersecurity
 • Space Research

Budżet po stronie polskiej wynosi ok. 5,8 mln zł, z podziałem na ścieżkę 1 i 2: dla ścieżki 1 maksymalna alokacje wynosi 2 mln zł.

W zależności od wybranej w ramach konkursu ścieżki, beneficjenci mogą, w każdym z krajów, uzyskać dofinansowanie wynoszące dla ścieżki 1 maksymalnie 30 000 euro na rok, na projekt.

W zależności od ścieżki w konkursie, dofinansowanie może być przeznaczone na następujące rodzaje badań:

 • dla ścieżki 1 (tzn. dla organizacji badawczych i grup podmiotów złożonych z takich organizacji): badania podstawowe (do 15% kosztów kwalifikowalnych projektu), badania przemysłowe, prace rozwojowe,
 • dla ścieżki 2 (tzn. dla przedsiębiorstw i grup podmiotów złożonych z przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw i organizacji badawczych): badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Termin składania wniosków

15.06.2021 23:59:00

Terminarz

 • Data ogłoszenia konkursu: 01.04.2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01.04.2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 15.06.2021 r.
 • Wyniki konkursu – publikacja ostatecznej listy rankingowej 10.2021 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 30 000 euro na rok

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu – pracownicy badawczy, personel techniczny i pomocniczy, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem.

Koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim
nadzorem Beneficjenta.

Koszty aparatury naukowo-badawczej i WNiP

Koszty budynków i gruntów

Inne koszty operacyjne wyszczególnione w dokumentacji

Data aktualizacji informacji

11.05.2021

Kontakt

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 
Dział Współpracy Międzynarodowej
Konrad Kosecki
Tel. 505 673 613
E-mail: konrad.kosecki@ncbr.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl