A+
A-
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 sierpnia uruchomiło przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”. Dofinansowanie to mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów.

Opis programu

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

W przypadku wniosku projektowego, którego:

 1. ocenę KE albo zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca będący podmiotem,
 2. zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca

otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r., termin upływa w dniu 30 września 2020 r.

O finansowanie starać mogą się podmioty, których projekty uzyskały w ramach ostatecznej oceny KE ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC ocenę na poziomie A w I etapie konkursu wraz z zaproszeniem do II etapu konkursu albo do III etapu konkursu ERC SyG (w przypadku konkursu ERC – PoC – ostatecznej oceny na poziomie A).

Wsparcie finansowe możliwe do otrzymania w ramach przedsięwzięcia obejmuje:

 • refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe związanych z:
  1. przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
  2. przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
  3. uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
  4. organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;
 • sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich. Jego sfinansowanie dotyczyć może wyłącznie dodatku, którego zasady przyznawania określono w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w zakładowym regulaminie wynagradzania wnioskodawcy.

Maksymalna wysokość środków finansowych:

Lp.Rola wnioskodawcyMaksymalna wysokość środków finansowych
1Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum 30 000,00 zł
2Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader) 10 000,00 zł
3Samodzielny wnioskodawca (single applicant) – tryb przeznaczony dla wnioskodawców o grant ERC 25 000,00 zł
4Samodzielny wnioskodawca (single applicant) – tryb przeznaczony dla wnioskodawców KE albo innego podmiotu przez nią upoważnionego 20 000,00 zł
5Ubiegający się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND 20 000,00 zł
6Ubiegający się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC 20 000,00 zł

Terminarz

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość środków finansowych uzależniona jest od roli wnioskodawcy w projekcie

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

 • refundacja kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe związanych z:
  1. przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
  2. przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
  3. uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
  4. organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;
 • sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich. Jego sfinansowanie dotyczyć może wyłącznie dodatku, którego zasady przyznawania określono w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w zakładowym regulaminie wynagradzania wnioskodawcy.

Kosztami, które nie kwalifikują się do refundacji w ramach przedsięwzięcia są:

 1. koszty pośrednie;
 2. koszty zakupu środków trwałych;
 3. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.);
 4. koszty wynagrodzenia zasadniczego pracowników wnioskodawcy.

Data aktualizacji informacji

18.11.2020

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Łukasz Salamon

Wydział Finansowania Międzynarodowej Współpracy Naukowej
Departament Nauki
tel. 22 52 92 337
e-mail: grantynagranty@nauka.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl