A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowy konkurs na finansowanie przełomowych projektów, których szybkie niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego. Aplikacje przyjmowane będą w systemie ciągłym do 31 grudnia 2020 r, bądź wyczerpania budżetu programu.

Opis programu

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekt musi dotyczyć także aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu.

Kluczowym elementem Projektu jest współpraca międzynarodowa Grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców. Możliwe jest ujęcie we wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu określa Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach Projekt może być przedłużony o maksymalnie 6 miesięcy (bez zwiększenia finansowania), po przedstawieniu uzasadnienia i zaprezentowaniu dotychczasowych efektów realizacji Projektu.

Bardzo ważna informacja!

Jeden Wnioskodawca może złożyć w naborze nie więcej niż trzy wnioski dotyczące trzech odrębnych projektów, dlatego też wnioskowanie w projekcie będzie poprzedzone wewnętrzną selekcją fiszek projektowych na UMCS.

Fiszki składać można za pośrednictwem poczty wewnętrznej do Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 1207, Rektorat bądź skanem na adres: cwm@umcs.pl.

Termin składania fiszek upływa 11 października 2020 r.

Źródło: nawa.gov.pl

Terminarz

  • do 9 października 2020 r.: nabór fiszek projektowych na UMCS w celu dokonania selekcji 3 wniosków, które mogą zostać złożone w programie
  • 31 grudnia 2020 r.: ostateczny termin składania wniosków w projektach.

Ocena wniosków odbywać będzie się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Finansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 500 000 zł

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

  • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
  • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
  • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
  • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Powiązane ze szkoleniem

Webinarium: Granty Interwencyjne NAWA

Data aktualizacji informacji

21.12.2020

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: 
Paweł Kurzyński
pawel.kurzynski@nawa.gov.pl
+ 48 22 390-35-64

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl