A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła kolejną edycję konkursu na finansowanie przełomowych projektów, których szybkie niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego. Aplikacje przyjmowane będą od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku godz. 15:00:00. W pierwszej kolejności Centrum Współpracy Międzynarodowej zbierało będzie fiszki projektowe, termin ich składania upływa 5 maja 2021 r.

Opis programu

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekt musi dotyczyć także aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu.

Kluczowym elementem Projektu jest współpraca międzynarodowa Grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców. Możliwe jest ujęcie we wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu określa Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach Projekt może być przedłużony o maksymalnie 6 miesięcy (bez zwiększenia finansowania), po przedstawieniu uzasadnienia i zaprezentowaniu dotychczasowych efektów realizacji Projektu.

Bardzo ważna informacja!

Jeden Wnioskodawca może złożyć w naborze nie więcej niż trzy wnioski dotyczące trzech odrębnych projektów, dlatego też wnioskowanie w projekcie będzie poprzedzone wewnętrzną selekcją fiszek projektowych na UMCS.

Fiszki składać można za pośrednictwem poczty wewnętrznej do Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 1207, Rektorat bądź skanem na adres: cwm@umcs.pl.

Termin składania fiszek upływa 5 maja 2021 r.

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

30.06.2021 15:00:00

Terminarz

  • do 5 maja 2021 r.: nabór fiszek projektowych na UMCS w celu dokonania selekcji 3 wniosków, które mogą zostać złożone w programie
  • 31 grudnia 2020 r.: ostateczny termin składania wniosków w projektach.

Ocena wniosków odbywać będzie się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

  • Drugi nabór wniosków w programie odbywać będzie się do 30 listopada 2021 r., poprzedzony będzie jednak wewnętrzną selekcją wniosków, wzorem majowego naboru.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Finansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 300 000 zł

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:

  • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
  • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
  • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
  • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Data aktualizacji informacji

11.05.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: 
Paweł Kurzyński
pawel.kurzynski@nawa.gov.pl
+ 48 22 390-35-64

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl