A+
A-
Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM, zatrudnionych w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację 2-6 tygodniowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Grant może być realizowany w jednej instytucji goszczącej – amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit, organizacji pozarządowej lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA.

Opis programu

Fulbright STEM Impact Award 2023-24 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. 

Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA.

Grant może być realizowanyw jednej instytucji goszczącej – amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit, organizacji pozarządowej lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA. 

Stypendium przeznaczone jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych z doświadczeniem w zarządzaniu projektami badawczymi i nadzorowaniu pracy innych naukowców.

Stypendia przyznawane są w obszarach STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych wedle klasyfikacji wprowadzonej z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Cel programu jest dwojaki. Osoba przebywająca na stypendium:

 • dzieli się własną wiedzą w danym obszarze STEM (np. prowadzi wykłady/seminaria/warsztaty, przygotowuje programy nauczania/materiały szkoleniowe) i/lub prowadzi własne badania naukowe z zakresu STEM (indywidualnie bądź w ramach zespołu/bieżącego projektu w instytucji goszczącej)
 • poszerza swoją wiedzę z zakresu struktury organizacyjnej i systemu finansowego amerykańskich instytucji naukowych, komercjalizacji nauki lub skutecznego pisania wniosków grantowych.

Terminarz

Do 26 maja 2023

 • Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2023-24.
 • Akceptujemy wnioski złożone do godziny 23:59 czasu polskiego ostatniego dnia naboru.

Do 12 czerwca 2023

 • Ocena formalna wniosków.
 • Wynik oceny formalnej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Do połowy września 2023

 • Ocena merytoryczna wniosków.
 • Wynik oceny merytorycznej kandydat:ka otrzymuje drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.

Druga połowa września 2023

 • Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i kandydatkami, którzy otrzymali najwyższą średnią w wyniku oceny merytorycznej.

Październik – grudzień 2023

 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
 • Po zatwierdzeniu listy osób nominowanych do stypendium przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych są informowani o wyniku tego etapu drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • Opublikowanie wyników naboru na stronie internetowej Komisji Fulbrighta.
 • Zatwierdzenie listy osób nominowanych do stypendium przez Fulbright Foreign Scholarship Board w USA.

Styczeń – luty 2024

 • Formalności związane z przygotowaniem do pobytu w wybranych przez stypendystów i stypendystki instytucjach w USA.

Połowa lutego 2024 lub później

 • Rozpoczęcie stypendium. Stypendium może rozpocząć się najwcześniej w połowie lutego 2024 r., a zakończyć najpóźniej 30 września 2024 r.

Kwiecień/maj 2024

 • Spotkanie informacyjne dla stypendystów i stypendystek Fulbrighta przed ich wyjazdem do USA. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej). Zapraszane są na nie osoby, których grant będzie realizowany po terminie spotkania informacyjnego.

Wrzesień 2024

 • Ceremonia wręczenia dyplomów i przyjęcia do grona absolwentów i absolwentek Programu Fulbrighta. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Instytucja finansująca / Grantodawca

Fulbright Poland

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Stypendium w pierwszej kolejności przeznaczone jest na pokrycie kosztów utrzymania stypendysty:ki. Wysokość stypendium zależy od lokalizacji instytucji goszczącej. Szacunkowe koszty życia w poszczególnych regionach USA są opracowywane we współpracy z Institute of International Education (IIE).

Stypendium nie pokrywa dodatkowych opłat wymaganych przez instytucję goszczącą, takich jak opłata afiliacyjna czy uczelniane ubezpieczenie medyczne. Zachęcamy do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania lub wyboru innej instytucji goszczącej, niewymagającej dodatkowych opłat.

Dodatkowo, stypendium obejmuje ryczałt na pokrycie kosztów podróży stypendysty do i z USA w wysokości 1500 USD.

Data aktualizacji informacji

09.03.2023

Kontakt

Justyna Maziarska-Lesisz

Starsza Specjalistka ds. Programów

mail: justyna.maziarska@fulbright.edu.pl

tel.: 534 217 213