A+
A-
Zapraszamy do skorzystania z oferty EMBO Stypendia podoktoranckie EMBO, przyznawane na okres do dwóch lat i wspierające znakomitych naukowców z tytułem doktora w laboratoriach w całej Europie i na świecie.

Opis programu

Stypendia przyznawane są na okres 24 miesięcy, można jednak wnioskować o krótsze okresy. Minimalny okres trwania stypendium wynosi 12 miesięcy.

Główne wymagania względem wnioskodawcy:

 • Kandydaci muszą posiadać stopień doktora lub stopień równoważny;
 • Kandydaci, którzy posiadają już tytuł doktora w momencie składania wniosku, mogą ubiegać się o niego tylko wtedy, gdy uzyskali go w ciągu dwóch lat przed datą zakończenia naboru wniosków;
 • Kandydaci muszą mieć co najmniej jedną publikację pierwszego autora zaakceptowaną lub opublikowaną w międzynarodowym czasopiśmie recenzowanym w momencie składania wniosku;
 • Wszystkie aplikacje muszą obejmować mobilność (szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących mobilności są wymienione w wytycznych dotyczących stypendiów podoktoranckich EMBO);
 • Wnioski o wyjazd do kraju, w którym uzyskano stopień doktora, nie będą rozpatrywane;
 • Wnioski o powrót do laboratorium, w którym kandydat pracował w przeszłości dłużej niż sześć miesięcy, podczas jednej lub kilku wizyt, nie będą rozpatrywane;
 • Wnioski o stypendium podoktoranckie EMBO odbywające się w laboratorium, instytucie lub oddziale, w którym kandydat pracował nad uzyskaniem stopnia doktora lub do ponownej pracy z opiekunem kandydata, bez względu na to, gdzie się znajduje, nie będą rozpatrywane;
 • Kandydaci, którzy już rozpoczęli pracę w laboratorium przyjmującym, mogą składać wnioski tylko wtedy, gdy pracowali w laboratorium przyjmującym krócej niż sześć miesięcy w chwili składania wniosku;
 • Kandydaci mogą złożyć tylko jeden wniosek na jeden projekt w jednym laboratorium goszczącym w każdej rundzie selekcji;
 • Ponowne złożenie wniosku jest dopuszczalne tylko raz.

Istnieją DWA ROCZNE TERMINY dla stypendiów podoktorskich EMBO:

Drugi piątek lutego, godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego: Termin pierwszej oceny. Kompletne wnioski przed upływem tego terminu zostaną poddane ocenie. Wyniki tej rundy zostaną ogłoszone pod koniec maja lub na początku czerwca.

Drugi piątek sierpnia, godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego: drugi termin oceny. Kompletne wnioski przed upływem tego terminu zostaną poddane ocenie. Wyniki tej rundy zostaną ogłoszone pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Termin składania wniosków

11.02.2021 14:00:00

Terminarz

0-5 weeks after cutoff date. First stage of evaluation: pre-screening

6-14 weeks after cutoff date. Second stage of evaluation: interview

14-17 weeks after cutoff date. Third stage of evaluation: selection

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą selekcję wiosenną roku, muszą rozpocząć stypendium między 1 lipca danego roku i 15 lutego następnego roku. Wybrani kandydaci w jesiennej rundzie selekcji roku muszą się rozpocząć na stypendiach między 1 stycznia a 15 sierpnia następnego roku. Ze względu na ograniczenia praktyczne stypendia mogą zaczynają się tylko 1 lub 15 dnia każdego miesiąca.

Instytucja finansująca / Grantodawca

EMBO European Molecular Biology Organization

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Wysokość dofinansowania

Kwota stypendium uzależniona jest od kraju, w którym znajduje się ośrodek goszczący

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

 1. Contract: kwota uzależniona od kraju: LINK
 2. Child care allowance: W przypadku dzieci poniżej szóstego roku życia stypendyści mogą ubiegać się o zasiłek z tytułu poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem do kwoty 2500 EUR na rok stypendialny i na dziecko.
 3. Relocation allowance: przeznaczony na pokrycie kosztów podróży do kwoty 5 000 euro dla współmałżonka i jego rodziny
  do instytutu przyjmującego.

Adresaci konkursu / programu

Post-doc

Data aktualizacji informacji

11.12.2020

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl