A+
A-
Pragniemy poinformować Państwa o starcie nowego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (CHANSE), pt. Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Koordynatorem programu CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) jest Narodowe Centrum Nauki.

Opis programu

Szczegółowy opis tematyki konkursu w języku angielskim znajduje się poniżej. Informacje w połowie stycznia 2021 roku pojawią się także na tworzonej stronie programu:

Proces składania wniosków przebiega dwuetapowo:

 • Etap pierwszy:
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. Outline Proposal w języku angielskimOutline Proposal jest składany  przez  lidera projektu (tzw. Project Leadera) w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS

UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

 • Etap drugi:
  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. Full Proposal w języku angielskim.  Full Proposal jest składany  przez  lidera projektu (tzw. Project Leadera) w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

W ramach programu finansowane będą projekty trwające od 24 do 36 miesięcy. Zespół projektowy musi być złożony z co najmniej 4 partnerów z 4 lub więcej państw biorących udział w konkursie, kwalifikujących się do otrzymania środków z instytucji finansujących CHANSE:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania.

Budżet konkursu wynosi 36 mln EUR, z czego 10 mln stanowi dofinansowanie pochodzące z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Zalecany maksymalny budżet jednego międzynarodowego projektu wynosi 1 500 000 EUR.

Źródło: ncn.gov.pl

Termin składania wniosków

07.05.2021 14:00:00

Terminarz

Orientacyjny harmonogram:

 • Termin składania wniosków skróconych, tzw. Outline Proposals: 7 maja 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
 • Termin składania pełnych wniosków, tzw. Full Proposals (dla wnioskodawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu): 7 grudnia 2021 r., g. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego
 • Ogłoszenie wyników: maj/czerwiec 2022 r.
 • Rozpoczęcie finansowania projektów: wrzesień/październik 2022 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki humanistyczne

Nauki społeczne

Wysokość dofinansowania

Maksymalny budżet jednego projektu to 1 500 000 EUR

Adresaci konkursu / programu

Doktorant

Post-doc

Profesor

Data aktualizacji informacji

16.03.2021

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki:
Dr Malwina Gębalska, koordynator programu CHANSE
Michał Kaczmarek, Biuro programu CHANSE
chanse@ncn.gov.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl