A+
A-
Informujemy, że w 5 października 2020 r. sieć BiodivERsA wspólnie z siecią Water JPI ogłosi nowy konkurs BiodivRestore pt. Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems, w którym możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Opis programu

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów:

 1. Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions;.
 2. Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration;
 3. Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 36 miesięcy.

Harmonogram konkursu:

 • Poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi  przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek, który należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu EPSS.

 • 1 etap: 7 grudnia 2020 (16:00 CET) – termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals (Uwaga: na etapie składnia wniosków wstępnych, tzw. pre-proposals polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów!);
 • 2 etap: 15 marca 2021 (16:00 CET) – termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals.
 • Wyniki konkursu
  • wrzesień 2021 – ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania;

Rozpoczęcie realizacji projektów: grudzień 2021 – marzec 2022.

Kraje biorące udział w konkursie:

Austria, Belgium, Brazil*, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania, Moldova, Morocco, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia and Turkey.

Polskim wnioskodawcom w konkursie zaleca się przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx  w terminie do 20 listopada 2020 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres anna.kotarba@ncn.gov.pl

Więcej informacji podanych będzie wkrótce.

Źródło: ncn.gov.pl

Termin składania wniosków

07.12.2020 23:59:00

Terminarz

Ogłoszenie konkursu odbyło się 5 października 2020 r. Ostateczny termin składania wniosków wstępnych to 7 grudnia 2020 r. Charakter oceny na pierwszym etapie (etapie wniosków wstępnych) będzie zależał od liczby otrzymanych wniosków.  W przypadku bardzo dużej liczby wniosków wstępnych zorganizowana zostanie pierwsza ocena wniosków wstępnych, termin składania pełnych wniosków upływa zaś 3 maja 2021 r. W przeciwnym razie zostanie przeprowadzona jedynie kontrola kwalifikowalności wniosków wstępnych, wtedy ostateczny termin składania pełnych wniosków upływa 14 marca 2021 r. Faktyczny termin składania pełnych wniosków zostanie podany do końca grudnia 2020 r.

Rozpoczęcie realizacji projektów: grudzień 2021 – marzec 2022.

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Wysokość dofinansowania

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów wynosi 500 tys. EUR

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W konkursie BiodivRestore można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN dla wszystkich polskich zespołów badawczych wyłonionych w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
 • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
 • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
 • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 1. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 3. usługi obce;
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Data aktualizacji informacji

06.11.2020

Kontakt

Sieć BiodivERsA:
Patricia Vera: era-medioambiente@aei.gob.es
Maja Kolar: wateur.secretariat@aei.gob.es

Narodowe Centrum Nauki:
dr Monika Pobiega, tel. 48 12 341 9176
Anna Kotarba, tel. 48 12 341 9091

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl