A+
A-

Opis projektu

Numer umowy: PPN/PRO/2020/1/00012/U/00001

Projekt zakłada analizę polityki historycznej we współczesnej Europie w okresie lat 1989-2020. Przeprowadzone badania pozwolą na dokonanie analizy porównawczej polityki historycznej w trzech historycznie zdefiniowanych regionach: „Europa Zachodnia”, „Europa Środkowo-Wschodnia” i „Obszar poradziecki”. Zróżnicowanie przestrzenne stanowi jedynie narzędzie analityczne, pozwalające na wyróżnienie pewnych typów polityki historycznej determinowane przez określoną sytuację i interesy polityczne, wartości i tradycję.


Cele badawcze projektu to:
• badanie zainteresowań, ról, funkcji i zakresu wpływu głównych aktorów mnemonicznych: organów państwowych, instytucji pozarządowych, mediów, menadżerów pamięci;
• analiza dominujących i alternatywnych lub sprzecznych dyskursów i reprezentacji proponowanych i narzucanych przez te podmioty;
• analiza mechanizmów wytwarzania, przekazywania i rozpowszechniania narracji pamięciowych;
• badanie i porównanie głównych praktyk / polityk / działań odejmowanych przez głównych aktorów mnemonicznych;
• analiza głównych uwarunkowań społecznych, politycznych i kulturowych polityki historycznej;
• badanie reakcji społecznych na te polityki, zmian postaw społecznych, reakcji i działań osób opiniotwórczych, intelektualistów, ekspertów, przedsiębiorców mnemotechnicznych;
• analiza wyników tej polityki i jej konsekwencji dla państw narodowych, stosunków międzynarodowych i struktur ponadnarodowych.

Zespół projektowy dla osiągnięcia powyższych celów podejmie interdyscyplinarne badania w Polsce i kilku państwach regionu.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na politykę w tym zakresie w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, na Węgrzech i w Niemczech, na wpływ polityki historycznej i pamięci na stosunki dwustronne oraz na politykę ponadnarodową („wspólna europejska historia” i upamiętnienie Holokaustu / edukacja).

Główny badacz, Kierownik projektu: Prof. Gueorgui Kassianov
Prof. dr hab. Marek Pietraś

Projekt realizowany w pracowni  „Laboratory for International Memory Studies” w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w ramach projektu badawczego pn.: „Poszukiwanie przeszłości: Polityka historyczna w Zjednoczonej Europie i otoczeniu (aktorzy, działania, skutki / koniec lat 80-tych – 2020)” realizowanego z  programu „Profesura Gościnna NAWA” pod kierownictwem dr hab. Gueorgui Kassianov’a.

Rola UMCS w projekcie

Koordynator

Kierownik projektu

Okres realizacji

2021-09-01 - 2024-12-31

Jednostka realizująca projekt

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Przyznane finansowanie

1 364 000,00

Nazwa konkursu / programu

Profesura gościnna NAWA

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki społeczne