A+
A-

Leadership in enabling and industrial technologies – LEIT (Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych)
W programie nacisk położony jest na badania naukowe oraz innowacyjne kończącymi się wdrożeniami produktów na rynek. Główne obszary to:


Access to Risk Finance (Dostęp do finansowania ryzyka)
O wsparcie w formie instrumentów finansowych mogą ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, uniwersytety, spółki celowe i inne jednostki zaangażowane w badania i innowacje – R&I. Wśród narzędzi ułatwiających dostęp do finansowania ryzyka przedsiębiorstwom i innym podmiotom prowadzącym działalność B+R dominują proponowane przez Grupę EIB instrumenty dłużne: pożyczki, gwarancje, regwarancje, jednak dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji rynkowej przewidziano finansowanie kapitałowe (equity), finansowanie pośrednie (mezzanine) i Venture Capital. Więcej informacji.


Innowacje w MŚP
Poprzez połączenie mechanizmów Research and Innovation i tych powiązanych z R&I, umieszczonych w różnych programach, w którym pojedyncze przedsiębiorstwo, lub ich grupa, będzie mogła wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale ekonomicznym i społecznym. Wyłącznie MŚP mogą aplikować o finansowanie; w przypadku, gdy mają one zamiar współpracować z uniwersytetami lub innymi organizacjami, mogą one zlecać im zadania wyłącznie na zasadzie podwykonawstwa, ponieważ organizacje nie będące MŚP nie mogą być członkami konsorcjum. Wsparcie dla MŚP zostało przygotowane w ten sposób, żeby objęty nim był cały proces tworzenia innowacji, począwszy od studium wykonalności (feasibility part), poprzez fazę B+R (główny grant obejmujący finansowanie prototypu i powielanie rynkowe), po komercjalizację.