A+
A-
Pragniemy poinformować, że sieć Forest Value ogłosiła nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu gospodarki leśnej.

Opis programu

Druga edycja programu ForestValue będzie wspierać badania podstawowe i stosowane oraz koncentruje będzie się na tym, w jaki sposób lasy i działalność leśna mogą przyczynić się do realizowania celów zrównoważonego rozwoju (SDGs). Opis działań:

This joint transnational call will address the whole forest-based value chain and will produce knowledge to support the best possible use of forests and forest resources as well as to provide multiple benefits for society and the economy. The precise topics are to be defined by the participating funders; however, the topics will be broad and crosscutting and the call will aim to encourage and make best use of cross-sectoral, coherent and integrated perspective (nexus approach).

Obszary tematyczne konkursu:

1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals,
2. Building with wood from various perspectives,
3. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a wśród krajów uczestniczących w konkursie znalazły się Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwecja oraz Turcja.

Proces wnioskowania o udzielenie finasowania odbywa się na dwóch poziomach:

  • międzynarodowym: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci ForestValue (ESS);
  • krajowym: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-01-19-nowy-konkurs-sieci-forestvalue

Termin składania wniosków

13.04.2021 15:00:00

Terminarz

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych międzynarodowych w systemie ESS: 13 kwietnia 2021 r., 13:00 CEST
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 20 kwietnia 2021 r.
  • Wyniki konkursu: wrzesień 2021 r.
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: na przełomie 2021 i 2022 r.

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Wysokość dofinansowania

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W konkursie sieci ForestValue można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

 

Data aktualizacji informacji

28.01.2021

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki: 
Dr Małgorzata Zawiślak, malgorzata.zawislak@ncn.gov.pl
Alicja Dyląg, alicja.dylag@ncn.gov.pl, 532 086 494

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl