A+
A-
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazdy w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Japonią. Termin składania wniosków do NAWA upływa 31 marca 2021 r.

Opis programu

Strona japońska oferuje 7 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował) dotychczas.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

Kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie

Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka.

O akceptację uczelni japońskiej, kandydaci mogą się ubiegać dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie – co oznacza, że na etapie wnioskowania do NAWA nie mają obowiązku załączania zaproszenia z uczelni japońskiej.

Kandydaci z uczelni artystycznych zgłaszani są równolegle przez uczelnie macierzyste do Ministerstwa Kultury.

Stypendia wypłaca strona japońska.

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

31.03.2021 23:59:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Stypendium wypłacane jest przez stronę japońską

Data aktualizacji informacji

11.02.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: 
Pion Programów dla Naukowców
e-mail: wymiana@nawa.gov.pl
tel. 22 390 35 13 (Chiny, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Tajwan, Wietnam)

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl