A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii.

Opis programu

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r. Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Portugalii do FCT oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Portugalii.

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę.

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).

Wnioski należy składać w terminie do 16.07.2021 r. do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim.
Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego,
tytuł oraz streszczenie Projektu stanowiące część wniosku
(w języku angielskim). Nie przewidziano limitu wniosków składanych przez jednego Wnioskodawcę. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku
w ramach jednego projektu badawczego.

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

16.07.2021 15:00:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego (i vice versa).

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:
1) Koszty podróży naukowców polskich do Portugalii – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN6.
2) Koszty pobytu naukowców z Portugalii w Polsce – koszt pobytu w Polsce wynosi:
a) w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 PLN dziennie;
b) w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.
Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne.
Wnioskowany budżet Projektu może zostać zmniejszony w wyniku oceny Projektu.

Adresaci konkursu / programu

Post-doc

Profesor

Student

Data aktualizacji informacji

26.05.2021

Kontakt

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej:
Piotr Serafin
Biuro Programów dla Naukowców
e-mail: piotr.serafin@nawa.gov.pl
tel: +48 22 390 35 46

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl