A+
A-
Miasto Lublin zaprasza do wzięcia udziału w pilotażowej edycji Konkursu Visiting Professors in Lublin. Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 listopada 2021 r.

Opis programu

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, zainspirowaną działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni. Celem Programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze.

Wnioskodawcą w Konkursie może zostać uczelnia wyższa lub instytut badawczy, bądź naukowy, z siedzibą w Lublinie. W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł brutto. Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022 r.

Źródło: nauka.lublin.eu

Termin składania wniosków

15.11.2021 23:59:00

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Finansowanie może mieścić się w przedziale od 5 000 zł brutto do 50 000 zł brutto

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Wysokość jednorazowego wsparcia finansowego w ramach Konkursu mieści się w przedziale od 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) do 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym wysokość udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 75% całkowitych wydatków, poniesionych na realizację danej wizyty.

Wsparcie finansowe udzielone może zostać w szczególności na sfinansowanie:
1) kosztów podróży zaproszonego gościa (nie więcej niż 10% przyznanego wsparcia finansowego);
2) kosztów pobytu gościa (nie więcej niż 20% przyznanego wsparcia finansowego);
3) honorarium gościa w ramach odbytej wizyty (nie mniej niż 30% i nie więcej niż 70% przyznanego wsparcia finansowego);
4) promocji wydarzeń związanych z wizytą gościa (nie więcej niż 10% przyznanego wsparcia finansowego).

Data aktualizacji informacji

09.06.2021