A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizowaną we współpracy z Open Society Archivum Budapest na stypendia naukowe w Open Society Archives (OSA) na Central European University w Budapeszcie. Termin składania wniosków mija 15 listopada.

Opis programu

Stypendia przyznawane są dwa razy w roku (terminy składania wniosków przypadają na 25 lipca oraz 15 listopada) na zasadach konkursowych naukowcom, artystom lub dziennikarzom z krajów V4 i spoza V4, którzy chcą prowadzić badania w Open Society Archives (OSA) w Central European University in Budapest i których aktualne projekty badawcze są związane z działalnością oraz priorytetami badawczymi Funduszu oraz OSA.

Stypendium w wysokości 2000 euro ma na celu zapewnienie dostępu do archiwów, pokrycie kosztów podróży do / z Budapesztu, utrzymania i zakwaterowania na okres badań trwający dwa miesiące.
Stypendia na krótsze okresy są naliczane proporcjonalnie.

Rocznie przyznawane są 3 stypendia dla krajów spoza V4 oraz 12 dla krajów z V4.

Temat badawczy w ramach stypendiów wyszehradzkich na OSA w 2020/21:

Possibilities of knowing: Truth seeking in a polarized world and [in] its aftermath

Procedura aplikacyjna:

List aplikacyjny w języku angielskim (należy określić przewidywany okres pobytu i preferowane daty).
Ważna informacja: pracownia naukowa Archiwum jest zamknięta w okresie świątecznym, a pobyt naukowy musi zakończyć się ostatniego dnia danego roku akademickiego 31 lipca.

Opis / plan badań w języku angielskim (ok. 800 słów), dla artystów również portfolio.

CV

Potwierdzenie oficjalnie uznanego egzaminu z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (zwolnieni są native speakerzy i osoby posiadające kwalifikacje z instytucji językowej / programu studiów)

Nazwiska dwóch recenzentów wraz z adresem kontaktowym. Listy referencyjne nie są potrzebne.

Wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do Katalin Gadoros na adres gadoros@ceu.edu.

Termin składania wniosków

15.11.2020 23:59:00

Instytucja finansująca / Grantodawca

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki humanistyczne

Nauki społeczne

Wysokość dofinansowania

Stypendium w wysokości 2000 EUR

Data aktualizacji informacji

18.11.2020

Kontakt

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki:
Katalin Gadoros: gadoros@ceu.edu

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl