A+
A-
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej z 16 krajami z całego świata. Termin składania wniosków upływa 18 grudnia 2020 r. o godz. 15:00.

Opis programu

W ramach Programu wymiany osobowej realizowane będą wymiany akademickie w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2021/2022 (w uzasadnionych przypadkach od 15 sierpnia 2021 r.) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2021 roku.

Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być:

1) odbycie stażu naukowego;
2) odbycie studiów częściowych;
3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich2 );
4) wizyta naukowa (tj. krótki pobyt studyjny od 5 do 21 dni);
5) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera;
6) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
7) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

We wniosku Wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej wskazanych powyżej działań, które zamierza zrealizować w zagranicznym Ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla jego studiów lub rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Terminy zgłoszenia wniosków do Agencji

 • Białoruś 18 grudnia 2020 r.
 • Bułgaria 18 grudnia 2020 r.
 • Chiny 18 grudnia 2020 r.
 • Chorwacja 18 grudnia 2020 r.
 • Czechy 18 grudnia 2020 r.
 • Egipt 18 grudnia 2020 r.
 • Grecja 18 grudnia 2020 r.
 • Kazachstan 18 grudnia 2020 r.
 • Macedonia Północna 18 grudnia 2020 r.
 • Rumunia 18 grudnia 2020 r.
 • Serbia 18 grudnia 2020 r.
 • Słowacja 18 grudnia 2020 r.
 • Tajwan 18 grudnia 2020 r.
 • Ukraina 18 grudnia 2020 r.
 • Węgry 18 grudnia 2020 r.
 • Wietnam 18 grudnia 2020 r.

Termin złożenia wniosku upływa podanego dnia o godzinie 15:00:00.

Dodatkowo prowadzone będą nabory wniosków na wyjazdy do:

 • Japonia 31 marca 2021r.
 • Meksyk wrzesień 2021 r.

Źródło: nawa.gov.pl

Termin składania wniosków

18.12.2020 15:00:00

Terminarz

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2021/2022 (w uzasadnionych przypadkach od 15 sierpnia 2021 r.) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2021 roku.

Nabór wniosków do wymienionych krajów (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 18 grudnia 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego, chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę.

 

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Dziedzina / Dyscyplina

Wszystkie dziedziny naukowe

Wysokość dofinansowania

Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju, do którego wyjeżdża Beneficjent

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W ramach programu przyznawane są stypendia, w wysokości:

Źródło: nawa.gov.pl

W trakcie pobytu w uzasadnionych wypadkach możliwe jest wnioskowanie do Dyrektora NAWA przez Stypendystę, który pobiera stypendium wypłacane przez Agencję, o przyznanie jednorazowego zasiłku losowego w wysokości 1000 zł.
W ramach Programu Stypendystom nie przysługują żadne inne świadczenia poza wyżej wymienionymi.

Data aktualizacji informacji

12.01.2021

Kontakt

Pion Programów dla Naukowców
e-mail: wymiana@nawa.gov.pl
tel. 22 390 35 13 (Chiny, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Tajwan, Wietnam)
tel. 22 390 35 24 (Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Egipt, Izrael, Macedonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry)

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl