A+
A-
Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.

Opis programu

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:
1.     teoretyczne aspekty informatyki
2.     zastosowania informatyki.

Wysokość nagrody w XVIII edycji wynosi po 50 000 zł w każdej kategorii.

Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które:
–       mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki
–       mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
–       nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu
–       do dnia 31 grudnia 2021 r. nie ukończyły 35 roku życia (granica ta ulega przedłużeniu o czas, jaki osoba zgłaszająca się do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym)
–       w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w formie elektronicznej na formularzu znajdującym się pod linkiem.

Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej opinię / list rekomendacyjny pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz następujące załączniki:
–       życiorys kandydata (CV)
–       krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej
–       listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym
–       krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych
–       najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5)
–       oświadczenie kandydata o spełnieniu kryterium, o którym mowa w paragrafie 2 pkt. 3 i 4 regulaminu
–       pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Za organizację i poziom merytoryczny nagrody odpowiada Kapituła Nagrody im. Witolda Lipskiego. Nagrodę przyznaje Rada Nagrody, powoływana przez Kapitułę. Regulamin Nagrody opisuje procedurę konkursową w szczegółach.

Terminarz

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 12 czerwca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2022 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Fundacja Kościuszkowska

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki inżynieryjno-techniczne

Wysokość dofinansowania

50 000 PLN

Adresaci konkursu / programu

Doktorant

Post-doc

Data aktualizacji informacji

06.06.2022

Kontakt

Pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej
tel. + 1 609-240-4721,  e-mail: celina.imielinska@gmail.com