A+
A-
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza nabór wniosków o stypendium Fulbright Poland History Grant. Poszukiwana jest osoba z doświadczeniem w pracy historycznej i archiwalnej, która przeprowadzi badania w Polsce i w USA nad historią programu Fulbrighta w Polsce. Celem tego stypendium jest przygotowanie manuskryptu książki analizującego ponad 60-letnią historię programu oraz jego wpływ na relacje polsko-amerykańskie.

Opis programu

Badania powinny obejmować (ale nie ograniczać się do):

 • Desk research in the archives of the Fulbright Program at the Library of the University of Arkansas, U.S. Department of State, U.S. Embassy to Poland, Polish National Archives, Polish Ministry of Education, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Science and Higher Education, Institute of International Education (IIE), Polish-U.S. Fulbright Commission
 • Interviews with selected officials and participants of the Program.
 • Analysis of the alumni databases.
 • Analysis of press archives.

Potencjalne pytania badawcze, którymi powinien zająć się wybrany kandydat:

 • Origins of the Program’s operation in Poland (among others: why Poland was the first country in the Soviet block to run the program; key elements of the negotiations).
 • Milestones in the operation of the Program in Poland.
 • Specifics of the awards offered in the course of 60+ years and the type of nominated candidates over time (i.e. Was there any correlation between research/study topics and political/social/economic events in Poland/the U.S./international relations?).
 • Polish program vs. other Central European countries (cultural and political proximity, Polish Program vs. other countries with similar program size and/or duration of the program).
 • Impact of the “Polish” Fulbright Program in Poland and in the U.S. in respect of: overarching mission of the Fulbright Program; influence on academia and other spheres of public life and individual careers of the program participants; being a soft-power tool of the American diplomacy.

Proponowane metody badawcze i kluczowe źródła powinny być jasno określone w formularzu zgłoszeniowym online.
Komisja oferuje dostęp do dokumentów i baz danych, które są w jej posiadaniu. Komisja wystawi również list rekomendacyjny potwierdzający, że badania są prowadzone na zlecenie Komisji Fulbrighta oraz udzieli niezbędnej pomocy w uzyskaniu amerykańskiej krótkoterminowej wizy badawczej. Zapewnienie dostępu do niezbędnych źródeł leży jednak w wyłącznej gestii naukowca.

Źródło: https://fulbright.edu.pl/history-grant/

Termin składania wniosków

31.03.2021 23:59:00

Terminarz

Data rozpoczęcia grantu to lipiec 2021 r. Oczekuje się, że wybrany badacz przedstawi manuskrypt książki do recenzji do października 2022 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Dziedzina / Dyscyplina

Nauki humanistyczne

Nauki społeczne

Wysokość dofinansowania

Ryczałt w kwocie 20 000 USD płatny w ratach, koszty utrzymania i podróży oraz dodatek mobilnościowy

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Maksymalne stypendium składa się z następujących elementów:

 • 20.000 USD ryczałt, wypłacany w ratach, zgodnie z zapisami umowy stypendialnej po zgłoszeniu kamieni milowych postępu w badaniach.
 • do 3000 USD na międzynarodowe koszty przelotu samolotem, gdzie 1 przelot w obie strony jest traktowany jako ryczałt w wysokości 1500 USD.
 • do 3000 USD na podróże krajowe, zarówno w USA, jak i w Polsce.
 • tygodniowe stawki za zakwaterowanie, diety i różne wydatki związane z prowadzeniem badań poza krajem/miejscem zamieszkania, jednak nie przekraczające 12 600 USD: w USA – szacunkowe stawki tygodniowe znajdują się w tabeli Fulbright STEM Impact Award; w Polsce – do 350 USD tygodniowo.

Komisja nie pokrywa osobno opłat za materiały, dostęp do źródeł i czasopism oraz sprzętu informatycznego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, wydatki te zostaną pokryte z kwoty ryczałtowej.
Poza kwotą ryczałtową w wysokości 20 000 USD, pozostałe elementy stypendium powinny być dokładnie skalkulowane i uzasadnione w formularzu zgłoszeniowym online (proponowany budżet stypendium).
Aspekt finansowy nie będzie decydującym czynnikiem w procesie selekcji, będzie jednak brany pod uwagę przez Zarząd i Radę Komisji.
Stypendia przyznawane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta podlegają zwolnieniu z podatku w Polsce.

Źródło: https://fulbright.edu.pl/history-grant/

Adresaci konkursu / programu

Post-doc

Profesor

Data aktualizacji informacji

28.01.2021

Kontakt

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta:
Aleksandra Szaniawska, Ph.D.
Promotion and New Media Officer
+48 575-381-559
 aleksandra.szaniawska@fulbright.edu.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl