A+
A-
Zapraszamy do zapoznania się z nowo-otwartym konkursem Narodowego Centrum Nauki organizowanym we współpracy z siecią CHIST-ERA na projekty z następujących tematów: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT.

Opis programu

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Québec (Kanada), Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS), który będzie dostępny na stronie programu.

UWAGA: konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne (tzw. full proposals). Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu (Call Announcement) na stronie sieci CHIST-ERA.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków

01.03.2021 17:00:00

Terminarz

 • Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r., 17:00 CET
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 8 marca 2021 r.
 • Wyniki konkursu: lipiec 2021r.
 • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2021 r.

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Wysokość dofinansowania

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Koszty w projekcie składają się z kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
  • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  • wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów;
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 4. usługi obce;
 5. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 6. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych;
 7. inne koszty niezbędne do realizacji projektu

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Data aktualizacji informacji

12.01.2021

Kontakt

Centrum Współpracy Międzynarodowej:
tel. 81 537 54 58/54 98
e-mail: cwm@umcs.pl