A+
A-
Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach konkursu CHIST-ERA.

Opis programu

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Obszary tematyczne:

  1. Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  2. Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć
    w elektronicznym systemie składania wniosków sieci CHIST-ERA (ESS).
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

UWAGA: Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne. Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu na stronie sieci CHIST-ERA.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków

09.02.2023 00:00:00

Terminarz

  • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 2 lutego 2023, 17:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 9 lutego 2023
  • Wyniki konkursu: lipiec 2023
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2023

Instytucja finansująca / Grantodawca

Narodowe Centrum Nauki

Wysokość dofinansowania

500 000,00 EUR

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

W konkursie CHIST-ERA Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Adresaci konkursu / programu

Post-doc

Profesor

Data aktualizacji informacji

04.11.2022